Hyppää sisältöön
fi
en

25.2.2021

Vastuullisuusriskien hallinta on olennainen osa sijoitusten vaikuttavuutta

Seela Sinisalo

Puhuttaessa sijoitusten vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan termit vilisevät silmissä: puhutaan kestävästä rahoituksesta, vastuullisesta sijoittamisesta, ESG-sijoittamisesta ja vaikuttavuussijoittamisesta. Kaikilla näillä viitataan mahdollisiin myönteisiin muutoksiin ja kehitysvaikutuksiin, joita sijoituksilla voi olla. Pieniä merkityseroja ilmauksilla kuitenkin on, näkökulmasta riippuen.

Finnfund on vaikuttavuussijoittaja. Valitsemme sijoituskohteiksemme hankkeita tai yrityksiä, jotka tuovat myönteisiä vaikutuksia vaikkapa parempien työpaikkojen, vastuullisesti tuotetun energian, kestävän maanviljelyn tai paremman terveydenhuollon ja koulutuksen muodossa. Vaikuttavuushakuisuus siis ohjaa sijoituskohteidemme valintaa, ja meille on tärkeää pystyä mittaamaan sijoitusten myönteisiä vaikutuksia ja viestiä niistä. Selkeitä, mitattavia kehitysvaikutuksia ovat esimerkiksi luotujen työpaikkojen määrä, sidotut hiilidioksiditonnit tai hoidettujen potilaiden määrä.

Kaikkeen yritystoimintaan liittyy kuitenkin monenlaisia vastuullisuusriskejä – myös silloin, kun toiminnalla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Jos riskienhallinta on puutteellista, riskien realisoituminen saattaa johtaa ei-toivottuihin kielteisiin vaikutuksiin. Siksi Finnfund edellyttää myönteisten vaikutusten lisäksi sijoituskohteiltaan sitä, että ne pyrkivät pienentämään ja hallitsemaan toimintaansa liittyviä ympäristö- ja yhteiskuntariskejä. Vastuullisuustiimissä keskitymme erityisesti tähän.

Riskien tunnistaminen suojelee yrityksen liiketoimintaa

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien riskien arviointi ja hallinta on kuulunut sijoitustoimintaan siitä asti, kun on ymmärretty niiden puutteellisen hallinnan ja huonon hallinnon olevan riski paitsi yritykselle myös sitä tukevalle rahoituslaitokselle. Yrityksen todettuihin tai oletettuihin ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin voi liittyä vaikkapa viivästyksiä tuotannossa, onnettomuuksia, ongelmia toimintalupien kanssa, odottamattomia kuluja ja kielteistä julkisuutta.

Finnfundin sijoituksiin liittyy hyvin erilaisia ympäristö- ja yhteiskuntariskejä toimialasta ja maasta riippuen. IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuun standardit määrittävät ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden vähimmäisvaatimukset kehitysmaissa. Vaatimusten keskiössä on ympäristö- ja sosiaalisten asioiden järjestelmällinen hallinta ja hoitaminen, joka yleensä käytännössä edellyttää yrityksen toimintaan räätälöidyn ympäristöjärjestelmän perustamista.

Joustavuutta tarvitaan mutta suunnitelmallisuus tuo tulosta

Koska kehitysmaissa yritysten toimintaympäristöt ovat usein vaikeasti ennakoitavia, yritysten johto ja toimihenkilöt ovat yleensä todella taitavia luovimaan joustavasti jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Ympäristöjärjestelmiin sisältyvä plan-do-check-act -ajattelutapa on usein merkittävä muutos yrityksen toimintaan, sillä se painottaa toiminnan pidemmän tähtäimen suunnittelua ja seurantaa nopean sopeutumisen lisäksi.

Yritysten on esimerkiksi Finnfundin rahoituksen myötä usein tehtävä konkreettisia ja pysyviä muutoksia toimintatapoihinsa täyttääkseen kansainväliset vaatimukset. Muutokset ovat harvoin helppoja, mutta niillä on usein monia myönteisiä vaikutuksia niin yritysten sisällä kuin niiden ulkopuolella. Vaatimusten täyttäminen saattaa edellyttää esimerkiksi osaavan ympäristö- ja yhteiskuntavastuupäällikön palkkaamista, toiminnan ympäristöpäästöjen tarkempaa seurantaa, parempaa henkilöstöhallintoa, alihankkijoiden tarkempaa valintaa ja seurantaa, tehokkaampien ja turvallisempien laitteiden käyttöönottoa tai kansainvälisten sertifikaattien (alasta riippuen esim. FSC, GlobalGAP tai ISO 14001) hankkimista. Muutosten tekeminen edellyttää uuden oppimista sekä yrityksen henkilöstöltä, johdolta että sidosryhmiltä, jotta uudenlainen ajattelu ja uudet toimintatavat ja näiden mukanaan tuomat myönteiset muutokset eivät jäisi lyhytaikaisiksi.

Positiiviset tulokset palkitsevat 

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijan näkökulmasta palkitsevinta on nähdä, kuinka asiakasyritykset kokevat ahaa-elämyksiä ympäristöjärjestelmiensä kehittämiseen liittyen. Parantunut henkilöstön tyytyväisyys, paremmat mahdollisuudet hankkia yritykselle rahoitusta, parannukset raaka-aineiden tai tuotteiden laadussa tai vaikkapa kansainvälisten sertifikaattien mukanaan tuoma mahdollisuus myydä tuotteita kotimarkkinoiden lisäksi myös kansainvälisesti ovat konkreettisia seurauksia Finnfundin vaatimasta systemaattisesta ympäristö- ja sosiaalisten asioiden hallinnasta. Onpa käynyt niinkin, että asiakasyritysten ympäristöpäälliköitä on lähetetty kansainvälisiin koulutuksiin, uhanalainen lintulaji on havaittu uudelleen pesimässä toimivan energialaitoksen pihalla, ja monen yrityksen yhteisösuhteet ovat parantuneet, kun niiden hoitamista on alettu suunnitella ja seurata järjestelmällisesti.

Vaikuttavuus, riskienhallinta ja vastuullisuus

Onnistuneeseen ympäristö- ja yhteiskuntariskien hallintaan vaaditaan paljon aikaa ja jatkuvaa työtä sekä hankeyhtiöltä että meiltä rahoittajana. Ponnistelut kannattavat, sillä ympäristö- ja yhteiskuntariskien hallinnan saattaminen kansainvälisten vaatimusten tasolle tuo yrityksen toimintaan juuri niitä asioita, joita kehitysrahoittajat ja vaikuttavuussijoittajat hakevat: parempaa työturvallisuutta, pienempiä päästöjä, luonnon monimuotoisuuden huomioimista ja parempaa yhteisösuhteiden hoitoa.

Finnfundin lähestymistavassa investoinnin kehitysvaikutukset ja ympäristö- ja yhteiskuntariskien hallinta täydentävät toisiaan ja auttavat katsomaan asioita eri näkökulmista. Vaikuttavuuden näkökulmasta pääpaino voi olla esimerkiksi investoinnin luomien työpaikkojen määrässä. Ympäristö- ja yhteiskuntariskien hallinnan näkökulmasta samassa hankkeessa on tärkeää huolehtia työolojen, työsopimusten ja työturvallisuuteen liittyvien seikkojen, kuten henkilösuojainten saatavuuden, asianmukaisuudesta. Näillä toisiaan täydentävillä lähestymistavoilla varmistetaan, että investoinnilla haettavat myönteiset vaikutukset eivät jää vain tilapäisiksi. Tavoitteenamme on nivoa näkökulmat vielä tiiviimmin yhteen investointien koko elinkaaren aikaisten vaikutusten seurannassa,

 

Seela Sinisalo
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija
Finnfund

Lisää kirjoituksia ympäristö- ja yhteiskuntavastuutiimiltä:
Voi vastuullisuus, miten vihaan (ja rakastan) sinua!
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun arviointi etänä – voiko Teams-kokous korvata paikan päällä havainnoinnin?
El Salvadorin aurinkovoimahankkeen arvoa ei mitata vain megawateissa

 

 

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.
Kategoriat

Lue seuraavaksi: