Hyppää sisältöön
fi
en

Finnfund-laki (291/79)

1 §

Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Fonden för industriellt samarbete Ab, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on toimia tässä laissa säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. 1617/91

Yhtiön osakkeista on aina vähintään viisikymmentäyksi prosenttia oltava valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa. Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiöistä voimassa olevaa lainsäädäntöä, jollei tässä laissa ole toisin säädetty. 291/79

Yhtiöllä on oikeus käyttää erikseen suomen- ja ruotsinkielistä toiminimeä sekä nimeä Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. Yhtiön toissijainen tunnus on FINNFUND. 1617/91

Yhtiöön ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia (1607/1993). 1083/00

2 §

Yhtiön tulee edistää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomiteassa (DAC) kehitysmaiksi luokiteltujen maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja näiden maiden teollisen ja muun taloudellisen yritystoiminnan kehittämiseen. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. 1083/00

Yhtiö rahoittaa kehitysmaihin perustettavia ja niissä toimivia yrityksiä, joihin liittyy suomalainen intressi, hankkimalla tällaisten yritysten osakkeita ja osuuksia, myöntämällä tällaisille yrityksille lainoja ja takauksia, suuntaamalla varoja yritysten toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä osallistumalla kehitysmaiden teollista ja muuta tuotannollista yritystoimintaa palvelevan rahoitussektorin kehittämiseen ja rahoitukseen tai muutoin ryhtymällä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät 1 momentissa tarkoitettujen päämäärien saavuttamista. 1083/00

Valtioneuvoston kunkin maan osalta tekemän päätöksen nojalla yhtiö voi harjoittaa edellä tarkoitettua toimintaa myös muissa kuin kehitysmaiksi luokitelluissa maissa. 1617/91

3 §

Valtio merkitsee vuosina 1979-1983 yhtiön osakkeita kunakin vuonna tulo- ja menoarvioihin otettavien määrärahojen puitteissa. 291/79

Yhtiön osakepääoma maksetaan viiden vuoden kuluessa yhtiön perustamisesta. 291/79

Valtio voi myöhemminkin merkitä yhtiön osakkeita ja myöntää sille lainoja kunakin vuonna tulo- ja menoarvioon otettavien määrärahojen rajoissa. 151/84

Valtioneuvosto voi määräämillään ehdoilla antaa yhtiölle sitoumuksia siitä, että valtio korvaa yhtiölle sen luotonanto- ja takaustoiminnassa mahdollisesti syntyneitä tappioita sekä osake- ja osuussijoitusten menetyksiä ja arvonalenemisia ja että valtio maksaa yhtiön ottamasta muusta kuin euromääräisestä lainasta mahdollisesti aiheutuvan kurssitappion valtion talousarviossa tarkemmin määrättävissä rajoissa. 464/05

3 a §

Valtioneuvostolla on oikeus määräämillään ehdoilla antaa yhtiölle sitoumuksia siitä, että valtio vuosittain maksaa yhtiön vuosina 2005-2009 ottamien lainojen korkokustannusten ja vähintään eduskunnan valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä päättämän vuotuisen koron erotuksen. Eduskunta päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä niiden lainojen enimmäismäärän, joiden osalta sitoumus voidaan antaa. 464/05

Sitoumus korkotuen suorittamisesta voidaan antaa myös 1 momentissa tarkoitettujen lainojen takaisinmaksamista varten otettavan lainan osalta. Korkotukea maksetaan enintään 15 vuoden ajan. Valtioneuvostolla on kuitenkin oikeus erityisistä syistä pidentää tätä aikaa. 151/84

Jos laina on muu kuin euromääräinen, sen vasta-arvo lasketaan valtion sitoumusta annettaessa voimassa olleen Euroopan keskuspankin asianomaiselle valuutalle julkaiseman keskikurssin mukaan. 464/05

3 b §

Valtioneuvostolla on oikeus antaa vastavakuuksia vaatimatta ja muutoin määräämillään ehdoilla valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien lainojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoitettuja lainoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 100 000 000 euron määrä. Takauksia voidaan antaa vuoden 2009 loppuun. Muun kuin euromääräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Euroopan keskuspankin asianomaiselle valuutalle julkaiseman keskikurssin mukaan. 464/05

4 §

Yhtiö kuuluu ulkoasiainministeriön hallinnonalaan. 291/79

5 §

Yhtiöllä on hallintoneuvosto ja johtokunta. 291/79

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto. 291/79

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 1979. Toimenpiteisiin yhtiön perustamiseksi ja sen toiminnan aloittamiseksi voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 291/79

 

Finnfundin yhtiöjärjestys (pdf)