Hyppää sisältöön
fi
en

Kieltolista

Finnfundilla on käytössään kieltolista, johon on koottu ne toimialat, joita Finnfund ei rahoita. Kieltolista on yhteinen muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) kanssa.

Finnfund ei voi rahoittaa hankkeita, joihin liittyy seuraavanlaista toimintaa:

 1. Toiminta tai tuotanto, johon liittyy pakko- 1) tai lapsityövoiman 2) käyttöä
 2. Toiminta tai kaupankäynti sellaisilla materiaaleilla, jotka on määritelty laittomiksi kohde-maan lainsäädännössä tai kansainvälisissä konventioissa ja sopimuksissa, tai joihin kohdistuu vaiheittainen luopumisprosessi tai käyttökielto, kuten:
  • otsonikerrosta tuhoavat aineet, PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) sekä eräät muut vaaralliset lääkeaineet, torjunta-aineet tai kemikaalit
  • CITES-sopimuksen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) alla säännellyt villieläimet ja luonnonkasvit tai niistä valmistetut tuotteet
  • kestämättömät kalastusmenetelmät (esim. dynamiittikalastus sekä kalastus yli 2,5 km pitkillä ajoverkoilla meriympäristössä)
 1. Kaupankäynti, jossa jätteitä tai jätetuotteita siirretään maasta toiseen (pl. toiminta, joka on Baselin yleissopimuksen ja siihen liittyvien asetusten mukaista)
 2. Suojeluarvoltaan merkittävien 3) alueiden tuhoaminen 4)
 3. Radioaktiiviset aineet 5) ja sitomattomat asbestikuidut
 4. Pornografia ja/tai prostituutio
 5. Rasistinen ja/tai demokratian vastainen media
 6. Toiminta, jossa joku seuraavista tuotteista muodostaa merkittävän 6) osan hankkeen rahoitettavasta liiketoiminnasta:
  • väkevät alkoholijuomat
  • tupakka
  • aseet ja sotatarvikkeet
  • uhkapeli, kasinot ja vastaavat yritykset
 1. Hiilen etsintä, hiilikaivokset ja niihin liittyvä tuotanto
 2. Öljyn etsintä ja poraaminen ja tuotanto
 3. Maakaasun etsintä ja tuotanto 7)
 4. Pääosin voimantuotannossa käytettävän hiilen kuljetus ja siihen liittyvä infrastruktuuri 8)
 5. Raakaöljyputket
 6. Öljynjalostus
 7. Uusien hiilivoimaloiden rakentaminen ja olemassa olevien kunnostaminen
 8. Sellaisten uusien raskasta polttoöljyä tai dieseliä polttoaineena käyttävien voimaloiden rakentaminen (ja olemassa olevien kunnostaminen) 9), jotka tuottavat energiaa sähköverkkoon ja joiden käyttöönotto johtaa CO2-päästöjen kasvamiseen 10)
 9. Sellainen liiketoiminta, joka lisää hiilen käyttöä voiman ja/tai lämmöntuotannossa 11).

Finnfund edistää sijoituksillaan Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita ja täydentää Suomen ilmastorahoituksen kokonaisuutta. Ulkoministeriön omistajaohjauksen mukaisesti Finnfund ei lähtökohtaisesti osallistu sellaisten energiantuotantohankkeiden rahoittamiseen, joissa polttoaineena käytetään fossiilisia polttoaineita tai turvetta tai rakennetaan suurpatoja. Poikkeukset tästä pääperiaatteesta tullaan julkistamaan Finnfundin ilmasto- ja energialinjauksessa, joka tullaan julkistamaan vuonna 2021.

1) Pakkotyövoima tarkoittaa mitä tahansa työtä tai palvelua, joka ei ole vapaaehtoista, ja joka tehdään pakotettuna tai rangaistuksen uhan alla (kuten määritelty ILO:n yleissopimuksissa).

2) Henkilö voidaan palkata, mikäli hän on vähintään 14-vuotias, kuten määritelty ILO:n julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Minimum Age Convention C138, artikla 2), ellei paikallinen lainsäädäntö ole asettanut korkeampaa ikärajaa pakolliselle koulunkäynnille tai työnteon alaikärajaksi. Sellaisessa tapauksessa sovelletaan korkeampaa ikärajaa.

3) High Conservation Value (HVC) areas, eli suojeluarvoltaan merkittävät alueet, ovat luonnollisia elinympäristöjä, joissa luonnonarvot ovat erityisen merkittäviä tai kriittisen tärkeitä. (Ks. http://www.hcvnetwork.org)

4) Tuhoaminen tarkoittaa (1) toimintaa, joka johtaa alueen koskemattomuuden vähenemiseen/häviämiseen (esim. seurauksena suurista ja/tai pitkäaikaisista muutoksista maan- tai vedenkäytössä), (2) elinympäristön muokkaamista siten, että alueen kyky ylläpitää suojeltavaksi tarkoitettua lajistoa/luontotyyppiä häviää.

5) Tämä ei päde terveydenhuollon laitteisiin, laaduntarkastus(mittaus)laitteisiin ja muihin laitteisiin, joissa radioaktiivinen säteilyn lähde on määrältään merkityksetön ja/tai riittävästi suojattu.

6) Yrityksille ”merkittävä” tarkoittaa yli 10 %:n osuutta konsernitaseesta ja -tuloksesta. Rahoitusyhtiöille ja sijoitusrahastoille ”merkittävä” tarkoittaa yli 10 %:n osuutta salkusta.

7) Tämä ei päde maakaasun poraamiseen limnisesti aktiivisista järvistä.

8) ”Pääosin” tarkoittaa yli 50 prosenttia käsitellystä materiaalista

9) Sijoitusrahastojen kautta tehtävien epäsuorien oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta investoinnit (enintään 20% rahastosta) uusiin tai olemassa oleviin voimalaitoksiin, jotka käyttävät pelkästään raskasta polttoöljyä tai dieseliä, ovat sallittuja maissa, joissa on haasteita energian saatavuuden kanssa edellyttäen, että sille ei ole taloudellisesti ja teknisesti kannattavaa vaihtoehtoista kaasupohjaista tai uusiutuvan energian ratkaisua.

10) Toisin sanoen, jos energiatehokkuustoimenpiteet eivät kompensoi kapasiteetin tai kuormitusasteen kasvua.

11) Tämä ei koske kivihiiltä, jota käytetään kemiallisten reaktioiden aloittamiseen (esim. metallurginen kivihiili, joka on sekoitettu rautamalmiin raudan ja teräksen tuottamiseksi), tai ainesosana muiden materiaalien kanssa johtuen toteuttamiskelpoisten ja kaupallisesti kannattavien vaihtoehtojen puutteesta.