Hyppää sisältöön
fi
en

Kieltolista

Finnfundilla on käytössään kieltolista, johon on koottu ne toimialat, joita Finnfund ei rahoita. Kieltolista on yhteinen muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) kanssa.

Finnfund ei voi rahoittaa hankkeita, joihin liittyy seuraavanlaista toimintaa:

 • Toiminta tai tuotanto, johon liittyy pakko- 1) tai lapsityövoiman 2) käyttöä
 • Toiminta tai kaupankäynti sellaisilla materiaaleilla, jotka on määritelty laittomiksi kohdemaan lainsäädännössä tai kansainvälisissä konventioissa ja sopimuksissa, tai joihin kohdistuu vaiheittainen luopumisprosessi tai käyttökielto, kuten:
  • Otsonikerrosta tuhoavat aineet, PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) sekä eräät muut vaaralliset lääkeaineet, torjunta-aineet tai kemikaalit
  • CITES-sopimuksen 3) alla säännellyt villieläimet ja luonnonkasvit tai niistä valmistetut tuotteet
   – Kestämättömät kalastusmenetelmät (esim. dynamiittikalastus sekä kalastus yli 2,5 km pitkillä ajoverkoilla meriympäristössä
 • Kaupankäynti, jossa jätteitä tai jätetuotteita siirretään maasta toiseen (pl. toiminta, joka on Baselin yleissopimuksen ja siihen liittyvien asetusten mukaista)
 • Suojeluarvoltaan merkittävien alueiden 4) tuhoaminen 5)
 • Radioaktiiviset aineet 6) ja sitomattomat asbestikuidut
 • Pornografia ja/tai prostituutio
 • Rasistinen ja/tai demokratian vastainen media
 • Toiminta, jossa joku seuraavista tuotteista muodostaa merkittävän 7) osan hankkeen rahoitettavasta liiketoiminnasta: alkoholijuomat, tupakka, aseet ja sotatarvikkeet
 • Uhkapeli, kasinot ja vastaavat yritykset.

1) Pakkotyövoima tarkoittaa mitä tahansa työtä tai palvelua, joka ei ole vapaaehtoista, ja joka tehdään pakotettuna tai rangaistuksen uhan alla (kuten määritelty ILO:n yleissopimuksissa).

2) Henkilö voidaan palkata, mikäli hän on vähintään 14-vuotias, kuten määritelty ILO:n julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Minimum Age Convention C138, artikla 2), ellei paikallinen lainsäädäntö ole asettanut korkeampaa ikärajaa pakolliselle koulunkäynnille tai työnteon alaikärajaksi. Sellaisessa tapauksessa sovelletaan korkeampaa ikärajaa.

3) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa säätelevä sopimus).

4) High Conservation Value (HVC) areas, eli suojeluarvoltaan merkittävät alueet, ovat luonnollisia elinympäristöjä, joissa luonnonarvot ovat erityisen merkittäviä tai kriittisen tärkeitä. (Ks. http://www.hcvnetwork.org)

5) Tuhoaminen tarkoittaa (1) toimintaa, joka johtaa alueen koskemattomuuden vähenemiseen/häviämiseen (esim. seurauksena suurista ja/tai pitkäaikaisista muutoksista maan- tai vedenkäytössä), (2) elinympäristön muokkaamista siten, että alueen kyky ylläpitää suojeltavaksi tarkoitettua lajistoa/luontotyyppiä häviää.

6) Tämä ei päde terveydenhuollon laitteisiin, laaduntarkastus(mittaus)laitteisiin ja muihin laitteisiin, joissa radioaktiivinen säteilyn lähde on määrältään merkityksetön ja/tai riittävästi suojattu.

7) Yrityksille ”merkittävä” tarkoittaa yli 10 %:n osuutta konsernitaseesta ja -tuloksesta. Rahoitusyhtiöille ja sijoitusrahastoille ”merkittävä” tarkoittaa yli 10 %:n osuutta salkusta.