Hyppää sisältöön
fi
en

Kieltolista

Finnfundilla on käytössään kieltolista, johon on koottu ne toimialat, joita Finnfund ei rahoita. Se perustuu eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) yhteiseen kieltolistaan.

Finnfund ei rahoita toimintaa, tuotantoa, käyttöä, jakelua, liiketoimintaa tai kauppaa, johon liittyy:

1. Pakko1 – tai lapsityövoiman2 käyttöä
2. Toimintaa tai materiaaleja, jotka on määritelty laittomiksi kohdemaan lainsäädännössä tai kansainvälisissä konventioissa ja sopimuksissa, tai joihin kohdistuu vaiheittainen luopumisprosessi tai käyttökielto, kuten:

  • Otsonikerrosta tuhoavat aineet, PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) sekä eräät muut vaaralliset lääkeaineet, torjunta-aineet tai kemikaalit
  • CITES-sopimuksen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) alla säännellyt villieläimet ja luonnonkasvit tai niistä valmistetut tuotteet
  • Kestämättömät kalastusmenetelmät (esim. dynamiittikalastus sekä kalastus yli 2,5 km pitkillä ajoverkoilla meriympäristössä)

3. Kaupankäyntiä, jossa jätteitä tai jätetuotteita siirretään maasta toiseen (pl. toiminta, joka on Baselin yleissopimuksen ja siihen liittyvien asetusten mukaista)
4. Suojeluarvoltaan merkittävien alueiden3 tuhoamista4
5. Radioaktiivisia aineita5 ja sitomattomia asbestikuituja
6. Pornografiaa ja/tai prostituutiota
7. Rasistista ja/tai demokratian vastaista mediaa
8. Toimintaa, jossa joku seuraavista tuotteista muodostaa merkittävän6 osan hankkeen rahoitettavasta liiketoiminnasta:

a) Alkoholijuomat (pl. olut ja viini)
b) Tupakka
c) Aseet ja sotatarvikkeet
d) Uhkapeli, kasinot ja vastaavat yritykset

Lisäksi Finnfund noudattaa lokakuusta 2020 lähtien seuraavia kieltolistalisäyksiä koskien kaikkia uusia suoria sijoituksia, uusia epäsuoria rahastojen kautta tehtäviä sijoituksia sekä uusia rahoituslaitosten kautta tehtäviä kohdennettuja7 sijoituksia:

9. Hiilen etsintä (ml. esiintymän paikallistaminen ja tutkiminen), louhinta ja prosessointi
10. Öljyn etsintä ja tuotanto
11. Fossiilisen kaasun etsintään ja/tai tuotantoon perustuva liiketoiminta8
12. Kuljetus- ja muu infrastruktuuri, joka palvelee pääosin9 voimantuotannossa käytettävää hiiltä
13. Raakaöljyputket
14. Öljynjalostamot
15. Uusien hiilivoimaloiden rakentaminen ja olemassa olevien kunnostaminen (ml. kaksoispolttoaine)
16. Sellaisten uusien, ainoastaan raskasta polttoöljyä tai ainoastaan dieseliä polttoaineena käyttävien voimaloiden rakentaminen (ja olemassa olevien kunnostaminen)10 , jotka tuottavat energiaa yleiseen sähköverkkoon ja joiden käyttöönotto johtaa absoluuttisten CO2-päästöjen lisääntymiseen11
17. Sellainen hanke, joka lisää hiilen käyttöä yrityksen kytkösvoimalan voiman- ja/tai lämmöntuotannossa12.

 

1) Pakkotyövoima tarkoittaa mitä tahansa työtä tai palvelua, joka ei ole vapaaehtoista, ja joka tehdään pakotettuna tai rangaistuksen uhan alla (kuten määritelty ILO:n yleissopimuksissa).

2) Henkilö voidaan palkata, mikäli hän on vähintään 14-vuotias, kuten määritelty ILO:n julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Minimum Age Convention C138, artikla 2), ellei paikallinen lainsäädäntö ole asettanut korkeampaa ikärajaa pakolliselle koulunkäynnille tai työnteon alaikärajaksi. Sellaisessa tapauksessa sovelletaan korkeampaa ikärajaa.

3) High Conservation Value (HVC) areas, eli suojeluarvoltaan merkittävät alueet, ovat luonnollisia elinympäristöjä, joissa luonnonarvot ovat erityisen merkittäviä tai kriittisen tärkeitä. (Ks. http://www.hcvnetwork.org)

4) Tuhoaminen tarkoittaa (1) toimintaa, joka johtaa alueen koskemattomuuden vähenemiseen/häviämiseen (esim. seurauksena suurista ja/tai pitkäaikaisista muutoksista maan- tai vedenkäytössä), (2) elinympäristön muokkaamista siten, että alueen kyky ylläpitää suojeltavaksi tarkoitettua lajistoa/luontotyyppiä häviää. 

5) Tämä ei päde terveydenhuollon laitteisiin, laaduntarkastus(mittaus)laitteisiin ja muihin laitteisiin, joissa radioaktiivinen säteilyn lähde on määrältään merkityksetön ja/tai riittävästi suojattu.

6) Yrityksille ”merkittävä” tarkoittaa yli 10 %:n osuutta konsernitaseesta ja -tuloksesta. Rahoitusyhtiöille ja sijoitusrahastoille ”merkittävä” tarkoittaa yli 10 %:n osuutta salkusta.

7) Kohdennetulla sijoituksella tarkoitetaan tässä rahoitusta, jonka käyttötarkoitus on määritelty ja kohdennettu yhteen tai useampaan käyttöön.

8) Tämä ei päde kaasun talteenottoon limnisesti aktiivisista järvistä

9) ”Pääosin” tarkoittaa yli 50 prosenttia infrastruktuurin palvelemasta tonniluvusta

10) Sijoitusrahastojen kautta tehtävien epäsuorien oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta investoinnit (enintään 20% rahastosta) uusiin tai olemassa oleviin voimalaitoksiin, jotka käyttävät ainoastaan raskasta polttoöljyä tai dieseliä, ovat sallittuja maissa, joissa on haasteita energian saatavuuden kanssa edellyttäen, ettei taloudellisesti ja teknisesti kannattavaa vaihtoehtoista kaasupohjaista tai uusiutuvan energian ratkaisua ole.

11) Toisin sanoen, jos energiatehokkuustoimenpiteet eivät kompensoi kapasiteetin tai kuormitusasteen kasvua.

12) Tämä ei koske kivihiiltä, jota käytetään kemiallisten reaktioiden aloittamiseen (esim. metallurginen kivihiili, jota sekoitetaan rautamalmiin raudan ja teräksen tuottamiseksi), tai ainesosana muiden materiaalien kanssa johtuen toteuttamiskelpoisten ja kaupallisesti kannattavien vaihtoehtojen puutteesta.