Hyppää sisältöön
fi
en

Kehitysvaikutusten arviointi

Finnfund arvioi ja seuraa investointiensa kehitysvaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan.

Kehitysvaikutusten ennakkoarvioinnilla on merkittävä rooli jo sijoituspäätöstä tehtäessä: päättääkö Finnfund ylipäätänsä lähteä rahoittamaan hankkeita.

Muutosteoriat kehitysvaikutusten arvioinnin pohjana

Kehitysrahoituslaitoksen tehtävänä on rahoittaa yrityksiä ja niiden hankkeita, se ei itse toteuta niitä. Rahoittami­ensa investointien kehitysvaikutuksiin se voi vaikuttaa ensisijaisesti kohdistamalla rahoitus­ta sellaisiin hankkeisiin, joiden ennakoidut ke­hitysvaikutukset ovat mahdollisimman merkit­täviä. Kehitysvaikutusten arvioinnin keskeisenä lähtökohtana ovat toimialakohtaiset muutosteoriat (Theories of Change), joissa kuvataan investoinnin mahdollisuuksia vaikuttaa merkittäviin kehityshaasteisiin sekä edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Vaikutuksia tarkastellaan kolmella eri tasolla: yritystoiminnan suoria vaikutuksia, epäsuoria kehitysvaikutuksia sekä laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Muutosteoriat on tehty viidelle päätoimialalle:

Investointien ennakkoarviointi

Jokaisen hankkeen potentiaalisia kehitysvaikutuksia arvioidaan ennen sijoituspäätöstä.

Ennakkoarviossa tarkastellaan rahoitettavan hankkeen strategista osuvuutta, merkitystä kohdemaan markkinoiden kehittymiselle sekä Finnfundin taloudellista ja muuta lisäisyyttä. Lisäksi on tärkeää arvioida hankkeen vaikutuksia kaikkein köyhimpien ihmisten ja naisten näkökulmasta.

Ennakkoarvioinnin keskeinen työkalu on DEAT (Development Effect Assessment Tool). Se perustuu muutosteorioihin sekä kehitysrahoittajien kehitysvaikutusarvioinnin ja mittaamisen kehittämiseksi tekemään yhteiseen työhön niin, että siinä pyritään ottamaan huomioon alan parhaat käytännöt. Työkalulla tarkastellaan valmistelussa olevien hankkeiden ennakoituja kehitysvaikutuksia laadullisten ja määrällisten indikaattorien avulla. Arviossa hyödynnetään hankevalmistelussa saatuja tietoja, ympäristö- ja sosiaalisten asioiden arviointia sekä muita tietoja esimerkiksi kohdemarkkinoista.

Arvioinnilla on keskeinen rooli päätöksenteossa. Lisäksi ennakkoarvioinnissa kerätään lähtötason indikaattorit investoinnin seurantaa varten.

Arviointi ja seuranta jatkuvat koko elinkaaren ajan

Yritykset raportoivat Finnfundille kehitysvaikutuksista vuosittain. Raportoinnissa käytetyt indikaattorit ovat kehitysrahoittajien yhteisesti sopimia (HIPSO), jotka ovat yhteensopivia Global Impact Investing Networkin (GIIN) IRIS-indikaattorien kanssa. Finnfund kokoaa tuloksia vuosittain Kehitystuloksia-julkaisuun.

Tämän lisäksi Finnfund tekee itse ja teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla laajempia arviointeja, joissa tarkastellaan joko yksittäistä investointia tai esimerkiksi tiettyä toimialaa laajemmin.

Rahoittajan vaikutus hankkeissa vaihtelee

Kehitysvaikutukset kootaan pääosin kokoamalla kukin vaikutus kokonaisuudessaan kunkin yrityksen osalta. Tuloksia ei siis ole attribuoitu eli pilkottu Finnfundin rahoitusosuuden mukaisesti, sillä arviointiin ole toistaiseksi löydetty eri instrumenttien erityispiirteen huomioon ottavaa, kansainvälisesti yhteisesti sovittua menetelmää. Kehitysrahoituksessa on tyypillistä, että rahoituksen vaikutus riippuu rahallisen panoksen lisäksi esimerkiksi rahoitusinstrumentin ominaispiirteistä (esim. laina, pääomasijoitus, välirahoitus, takaus), hankkeen riskisyydestä, rahoittajan aktiivisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen katalysoinnissa, riskisyyden vähentämisessä tai vastuullisuuden kehittämisessä.

Poikkeuksena tästä on ilmastovaikutusten mittaaminen, jossa tulokset on attribuoitu suoraan Finnfundin rahoituksen suhteessa. Finnfund kuitenkin seuraa aktiivisesti attribuoinnista käytävää keskustelua ja työkalujen kehittymistä sekä tekee yhteistyötä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa.

Lue lisää:

Kehitysvaikutukset
Kehitysvaikutusten arviointityökalu (DEAT)
Esimerkkejä vaikuttavuudesta
Raportit ja julkaisut

Kehitysvaikutukset

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Raportit ja julkaisut

Tutustu uusimpiin raportteihin ja julkaisuihin.

Toimialat

Finnfund painottaa kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja.