Hyppää sisältöön
fi
en

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat kansainvälisesti sovittuja periaatteita, joiden tarkoituksena on turvata kaikille ihmisarvoinen elämä ja yhdenvertainen kohtelu. Ihmisoikeudet ovat luonteeltaan yleismaailmallisia, jakamattomia ja luovuttamattomia.

Ihmisoikeudet on määritelty YK:n kansainvälisissä perusasiakirjoissa, jotka muodostuvat ihmisoikeusjulistuksesta ja vuonna 1966 hyväksytyistä yleissopimuksista (kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus eli niin sanottu KPsopimus ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus eli niin sanottu TSS-sopimus); sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kuten Kansainvälisen työjärjestön ILOn työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa ja esimerkiksi vuoden 1989 Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa.

Finnfund pitää kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia suuressa arvossa sekä kunnioittaa ja edistää niitä toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on keskeinen osa Finnfundin työtä kehitysrahoittajana ja vastuullisena vaikuttavuussijoittajana. Vastuullisesti toimivat yritykset voivat työnantajina, yrityskansalaisina ja lähiyhteisöjensä kumppaneina vaikuttaa omalla toiminnallaan myönteisesti ihmisoikeuksiin esimerkiksi edistämällä hyviä työoloja, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja järjestäytymisvapautta. Kehitysrahoittajana Finnfund on sitoutunut kannustamaan ja edistämään tällaisten myönteisten vaikutusten aikaansaamista.

Finnfundin investointikohteet sijaitsevat usein vaikeissa ympäristöissä, joissa mahdollisuudet merkittävien kehitysvaikutusten aikaansaamiseen ovat suuret, mutta joissa myös ihmisoikeuksiin liittyvät riskit voivat olla merkittäviä.

Finnfund pyrkii aktiivisesti ja jatkuvasti tunnistamaan, vähentämään ja hallitsemaan toimintaansa liittyviä mahdollisia ja toteutuneita haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia sekä puuttumaan niihin noudattamalla YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP).

Ihmisoikeuslinjaus

Ihmisoikeusvaikutusten arviointia tehty osana investointien vastuullisuuden arviointia ja seurantaa useiden vuosien ajan. Tässä keskeisessä asemassa ovat olleet muun muassa Maailmanpankkiryhmän IFC:n vastuullisuusstandardit (IFC PS) sekä Maailman työjärjestö ILOn työelämää koskeva julistus.

Osana tätä työtä, Finnfund otti käyttöönsä erillisen ihmisoikeuslinjauksen vuoden 2019 alusta alkaen. Ihmisoikeuslinjaus on keskeinen osa Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaa.

UNGP-periaatteet muodostavat Finnfundin ihmisoikeuksiin liittyvän työn raamit, ja ihmisoikeusnäkökulma on sisällytetty Finnfundin johtamiseen ja investointiprosessiin sekä sen osana tehtävään ympäristö- ja yhteiskuntavastuuriskien hallintaan. Alla olevassa kuvassa on kuvattu ihmisoikeusnäkökulmien huomioiminen investointiprosessissa.

Keskustelut eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa olivat keskeisessä roolissa linjauksen valmistelussa. Työkalujen ja prosessien kehittäminen jatkuu edelleen.

Uutta linjausta sovelletaan 1. tammikuuta 2019 alkaen kaikkiin uusiin sijoituspäätöksiin sekä soveltuvin osin myös jo olemassa oleviin investointeihin.

Finnfundin ihmisoikeuslinjaus on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Finnfundin ihmisoikeuslinjaus 1.1.2019 (pdf)

Lisää aiheesta:
Human rights management system – our work in practice (englanniksi)