Hyppää sisältöön
fi
en

6.7.2017

FMO ja Finnfund irtautuvat Agua Zarca -hankkeesta

Kaksi hondurasilaisen Agua Zarca -vesivoimalahankkeen lainoittajista, FMO (Netherlands Development Finance Institution) ja Finnfund (Finnish Fund for Industrial Cooperation) ovat päättäneet sopimussuhteensa yhteisymmärryksessä hankkeen omistajan ja kehittäjän DESAn kanssa.

Ratkaisuun päädyttiin useiden paikallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa käytyjen laajojen keskustelujen jälkeen sekä perustuen riippumattomaan selvitysraporttiin ja riippumattoman konsultin suosituksiin.

Lainoittajat ovat tukeneet hanketta, koska sen toivottiin tuovan myönteisiä kehitysvaikutuksia Hondurasille ja paikallisille yhteisöille. Monet hankkeen vaikutusalueen yhteisöt ovat uskoneet hankkeen myönteisiin vaikutuksiin, mutta kaikki yhteisöt eivät ole olleet samaa mieltä. Jos käy kuuntelemassa asukkaiden mielipiteitä alueen eri yhteisöissä, käy selväksi, että näkemyksiä tilanteesta, hankkeesta ja ratkaisuvaihtoehdoista on monenlaisia.

Lainoittajien irtautumisen tavoitteena on lieventää kansainvälisiä ja paikallisia jännitteitä alueella. Lainoittajat toivovat, että kaikki ulkopuoliset sidosryhmät antavat paikallisten yhteisöjen aloittaa vuoropuhelun ja päättää yhdessä alueensa tulevaisuudesta, sen eri kehittämisvaihtoehdoista sekä siitä, onko vesivoimala yksi näistä vaihtoehdoista vai ei.

Lainoittajien mielestä vuoropuhelun tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, ja prosessin vetäjäksi tulisi saada kaikkien osapuolien hyväksymä, uskottava kansainvälinen toimija. Vuoropuhelussa tulisi kuulla ja kunnioittaa yhteisöjen kaikkien jäsenten näkemyksiä, eikä minkään ulkopuolisen yksityisen tai julkisen tahon tai ryhmän tulisi antaa vaikuttaa prosessiin. Lainoittajat pitävät myös tärkeänä, että uskottava kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö tarkkailee tilannetta paikan päällä ennen prosessin aloittamista, jotta voidaan varmistaa, että kaikki osallistujat voivat ilmaista mielipiteensä pelkäämättä minkäänlaisia kostotoimia.

Lainoittajat toteavat, että DESAn osallisuudesta rikolliseen toimintaan ei ole todisteita. Lainoittajat arvostavat sitä, että DESA on pysäyttänyt hankkeen vuoropuhelun mahdollistamiseksi ja ilmoittanut hyväksyvänsä sen tulokset. Kylissä käynnistettyjä kehityshankkeita tehdään valmiiksi sekä vähennetään keskeytetyn rakennustyömaan ympäristölleen mahdollisesti aiheuttamia riskejä.

Lisätietoja:
Jaakko Kangasniemi, toimitusjohtaja, jaakko.kangasniemi(a)finnfund.fi, p. 040 577 7676
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, kirsi.pere(a)finnfund.fi, p. 040 620 9767 (edit. kesäkuu 2022)

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen Finnfundin ja FMO:n irtautumiseen Agua Zarca -vesivoimalahankkeesta

MIKSI FMO JA FINNFUND IRTAUTUIVAT AGUA ZARCA -HANKKEESTA?

Finnfundin ja FMO:n irtautumisen tavoitteena on edistää tilanteen paranemista hankealueella. Irtautuminen hankkeesta ei ole reaktio hankeyhtiö DESAan kohdistettuihin syytöksiin. Alustavan vetäytymispäätöksen jälkeen konsultoimme laajasti useita paikallisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä. Tässä työssä käytimme apuna riippumattoman selvitysryhmän työtä sekä riippumatonta konsulttia. Näiden prosessien myötä kävi selväksi, että tilanteen ollessa niin monimutkainen, ensisijainen tavoitteemme on pyrkiä lieventämään kansainvälisiä ja paikallisia jännitteitä hankealueella.

IRTAUTUVATKO KAIKKI KOLME RAHOITTAJAA HANKKEESTA YHDESSÄ?

FMO (A-lainoittaja) ja Finnfund (B-lainoittaja) pyrkivät pitkään saamaan aikaan kaikkien lainoittajien virallisen, samanaikaisen irtautumisen. Kun kävi ilmeiseksi, että se ei olisi onnistunut kohtuullisessa ajassa, FMO ja Finnfund päättivät irtautua hankkeesta ilman CABEIta.

Finnfund on ollut mukana hankkeessa niin sanottuna B-lainoittajana vuodesta 2014 asti. Finnfund on myöntänyt lainan FMO:lle, joka on sijoittanut sen edelleen Agua Zarcaan. Näin ollen Finnfundilla on ollut sopimussuhde FMO:n, ei hankeyhtiö DESAn kanssa.

MILLÄ TAVOIN IRTAUTUMINEN ON MIELESTÄNNE VASTUULLINEN?

Nyt toteutunut irtautuminen perustuu riippumattoman selvitysraportin johtopäätöksiin sekä riippumattoman konsultin suosituksiin. Tilanteen ollessa erittäin monimutkainen, FMO ja Finnfund ovat noudattaneet irtautumisessa kolmea periaatetta, jotka mielestämme tekivät irtautumisesta vastuullisen:

  • vähintäänkin, vältetään ristiriitojen kärjistämistä alueella ja kansainvälisesti, ja parhaimmillaan, pyritään edesauttamaan yhteisöjen rauhallista rinnakkaiseloa
  • toteutetaan alueen yhteisöjä hyödyttäviä kehityshankkeita, riippumatta siitä ovatko he kannattaneet vai vastustaneet vesivoimalahanketta.
  • noudatetaan sopimusvelvoitteita.

MITEN IRTAUTUMISENNE EDISTÄÄ RATKAISUN LÖYTYMISTÄ?

Irtautumiseen johtanut prosessi osoitti, että paikallisten yhteisöjen oikeutta päättää omasta tulevaisuudestaan on kunnioitettava, jotta rauhallinen rinnakkaiselo palaa alueelle ja kansainvälinen paine vähenee. Jos käy kuuntelemassa asukkaiden mielipiteitä alueen eri yhteisöissä, käy selväksi, että näkemyksiä tilanteesta, hankkeesta ja ratkaisuvaihtoehdoista on monenlaisia.

Olemme samaa mieltä sen suosituksen kanssa, että paikalliset yhteisöt voivat käynnistää halutessaan vuoropuhelun, jossa he voivat määrittää, mitä kehittämisvaihtoehtoja heillä on käytössään ja tulisiko vesivoimalan olla yksi niistä vai ei. Uskomme, että irtautumisemme Agua Zarca -hankkeesta auttaa vähentämään paikallisia ja kansainvälisiä jännitteitä sekä osaltaan mahdollistaa vuoropuhelun alkamisen. Emme odota tai suunnittele olevamme missään roolissa irtautumisemme jälkeen. Voimme ainoastaan kannustaa kansainvälisiä, tehtävään sopivia tahoja tutustumaan tarkemmin asiaan ja harkitsemaan yhteisöjen tukemista yhteisen näkemyksen löytämisessä. Toivomme myös, että kansainvälinen yhteisö on valmis antamaan tukensa tälle työlle.

MILLAINEN VUOROPUHELU OLISI HYÖDYLLINEN IRTAUTUMISEN JÄLKEEN?

Uskomme, että vuoropuhelun tulee perustua täysin vapaaehtoisuuteen, ja sen vetäjäksi pitäisi saada kaikkien osapuolien hyväksymä, uskottava kansainvälinen toimija. Prosessissa tulisi kuulla ja kunnioittaa yhteisöjen jäsenien erilaisia näkemyksiä, eikä yhtiön, hallituksen tai minkään muunkaan tahon tulisi antaa vaikuttaa prosessiin. Mielestämme olisi myös tarpeen, että uskottava kansainvälinen ihmisoikeustoimija tarkkailee tilannetta paikan päällä ennen vuoropuhelun käynnistymistä. Vuoropuhelun tulee tapahtua ainoastaan, jos yhteisöt itse sitä haluavat, ja kuten aiemmin totesimme, FMO ja Finnfund eivät ole siinä mukana.

MITÄ TAPAHTUU ALUEEN YHTEISÖILLE JA HEIDÄN KEHITYSTARPEILLEEN IRTAUTUMISENNE JÄLKEEN?

Osana paikallisten yhteisöjen kanssa tehtyjä sopimuksia DESA sitoutui tekemään useita yhteiskunnallisesti tärkeitä kehityshankkeita. Riippumattoman selvitysraportin mukaan FMO:n ja Finnfundin vetäytymispäätös saattaisi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia yhteisöille, jos kaikki nämä sosiaaliset ja taloudelliset kehityshankkeet jäävät toteutumatta. Raportissa suositellaankin, että FMO ja Finnfund pyrkisivät selvittämään, miten ainakin osa näistä paikallisista hankkeista, joihin DESA on sitoutunut, voitaisiin toteuttaa. Samansuuntaisia näkemyksiä esittivät myös riippumaton konsultti, paikalliset yhteisöt ja DESA. Näillä näkemyksillä oli suuri painoarvo vetäytymisstrategian suunnittelussa.

Paikallisten yhteisöjen kehitystarpeisiin vastaamiseksi FMO ja Finnfund ovat sitoutuneet antamaan rahoitusta käynnissä olleiden, yhteisöjen valitsemien kehityshankkeiden loppuunsaattamiseen.

MIKSI FMO:LLA JA FINNFUNDILLA KESTI NIIN KAUAN IRTAUTUA HANKKEESTA?

Olemme tehneet kaikkemme, jotta sekä irtautuminen että siihen johtava prosessi on vastuullinen. Kun toimijoita, yksityiskohtia ja muuttuvia elementtejä on näin monia, prosessia ei voi eikä pidä viedä läpi hätiköiden. FMO ja Finnfund konsultoivat riippumattomia asiantuntijoita selvittääkseen, minkälainen ja millä ehdoin tehty irtautuminen olisi paras Agua Zarca -hankkeen tilanteessa. Vaikka tähän on mennyt odotettua enemmän aikaa ja paine on ollut välillä voimakasta, olemme päässeet tavoitteeseemme irtautua vastuullisesti.

MIKÄ ON FMO:N JA FINNFUNDIN ROOLI IRTAUTUMISEN JÄLKEEN?

FMO ja Finnfund irtautuvat hankkeesta täysin ja lopullisesti eivätkä ole enää jatkossa tekemisissä hankkeen kanssa eivätkä myöskään osallistu millään tavoin mahdolliseen vuoropuhelua edistävään prosessiin.

Kuten aiemmin jo mainittiin, FMO ja Finnfund ovat sitoutuneet antamaan suositusten mukaisesti rahoitusta käynnissä olleiden kehityshankkeiden loppuunsaattamiseen. Rahoitus kanavoidaan riippumattoman rahaston kautta. Rahasto huolehtii rahojen maksatuksesta hankkeiden urakoitsijoille, kun niiden etenemistä valvova ulkopuolinen tekninen asiantuntija antaa hyväksyntänsä. Näin ollen FMO:lla ja Finnfundilla ei ole myöskään tässä enää mitään roolia.

MITÄ RAKENNUSTYÖMAALLA TAPAHTUU IRTAUTUMISEN JÄLKEEN?

Rakennustyömaan osalta DESA on arvioinut välttämättömät ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön kannalta tärkeimmät asiat ja luvannut hoitaa ne kuntoon.

MITEN OLETTE MUUTTANEET TOIMINTAPERIAATTEITANNE EHKÄISTÄKSENNE KIELTEISIÄ VAIKUTUKSIA 1299HANKKEISSA, JOTKA KOHTAAVAT VASTUSTUSTA?

Finnfund on kehittänyt omaa investointi- ja seurantaprosessejaan. Yhtenä tavoitteena on pystyä arvioimaan entistä paremmin riskejä, jotka liittyvät yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutoksiin sekä toisaalta pystyä tukemaan hankkeita ja hankeyhtiötä entistä paremmin näissä muutoksissa.  Finnfund pyrkii myös entistä paremmin varmistamaan, että alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioitetaan ja paikallisia yhteisöjä sekä muita sidosryhmiä kuunnellaan myös niissä maissa, joissa valtio ei pysty toteuttamaan sille kansainvälisten periaatteiden mukaan kuuluvia velvoitteita.

Lisätietoja:

Jaakko Kangasniemi, toimitusjohtaja, jaakko.kangasniemi(a)finnfund.fi, p. 040 577 7676
Kirsi Pere, viestintäpäällikkö, kirsi.pere(a)finnfund.fi, p. 040 620 9767 (edit. kesäkuu 2022)

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: