Hyppää sisältöön
fi
en

Eurooppalaisten kehitysrahoittajien periaatteet

Finnfund on mukana eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) ryhmässä. Eurooppalaiset kehitysrahoittajat ovat sopineet yhteisistä vastuullisen sijoittamisen periaatteista, joihin kaikki sen jäsenet ovat sitoutuneet.

Kohti kestävää kehitystä – eurooppalaisten kehitysrahoittajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet

EDFI (European Development Finance Institutions) on 16 eurooppalaisen kehitysrahoittajan ryhmä. Sen jäsenet myöntävät rahoitusta yksityisille yrityksille kehittyvissä ja siirtymätalousmaissa.

Sijoitustemme avulla pyrimme saamaan aikaan myönteistä kehitystä paikallisissa yhteisöissä. Pyrimme samalla varmistamaan, että ihmisoikeuksia ja ympäristön kestävyyttä kunnioitetaan. EDFIen tukemat vastuullisesti johdetut yritykset ovat olennainen osa yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristökehitystä: ne työllistävät ja kouluttavat ihmisiä, maksavat veroja sekä rakentavat ja kehittävät infrastruktuuria ja palveluja. Tällä tavalla toimivat yritykset ovat mallina muille toimijoille. Ne synnyttävät myös pysyvää talouskasvua, mikä hyödyttää köyhiä.

Yhteistyömme sisältää mm. ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät EDFIen yhteiset standardit (Environment, Social Matters and Governance ”ESG”). 1) 2)

Me, EDFIn jäsenet 3):

  • Edellytämme, että hankeyhtiömme noudattavat paikallista lakia ja viranomaismääräyksiä.
  • Edellytämme sijoituskohteiltamme rehellisyyttä ja hyvää hallintotapaa 2).
  • Tiedostamme, että päätöksillämme ja toiminnallamme saattaa olla vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, minkä takia vaadimme sijoituskohteiltamme pitkäjänteistä työtä tarkoituksenmukaisten kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja standardien noudattamiseksi. 4) Edellytämme, että kansainvälisten standardien taso saavutetaan sinä aikana, kun rahoitamme hankeyhtiötä. Kannustamme asiakkaitamme edistämään samoja toimintatapoja läpi omien hankintaketjujensa, esim. aliurakoitsijoidensa parissa.
  • Pyrimme ennaltaehkäisevään ja -varautuvaan lähestymistapaan asiakasyritysten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuskysymyksissä ottaen huomioon erityisesti toiminnan vaikutuspiirissä olevien ihmisten edut. Ellei kielteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia voida välttää, niitä on pyrittävä lieventämään asianmukaisesti tai korvaamaan aiheutuva haitta.
  • Kannustamme hankeyhtiöitämme käymään avointa keskustelua liiketoiminnan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista sidosryhmiensä kanssa.
  • Sitoudumme jatkuviin parannuksiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan hallinnassa. Päämäärämme on aina lisätä myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin.
  • Keräämme ja julkaisemme läpinäkyvää ja luotettavaa tietoa sijoitustoiminnasta ottaen samalla huomioon asiaankuuluvan rahoitustoimintaan liittyvän salassapitovelvollisuuden.

Kölnissä 7.5.2009

Teksti on vapaa käännös englanninkielisestä asiakirjasta Towards Sustainable Development – EDFI Principles for Responsible Financing

 

1) EDFIen yhteiset ympäristö- ja yhteiskuntastandardit sisältävät (a) Määritelmät hankkeiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuluokituksille, (b) Vaatimukset due diligence -selvityksille koskien ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta, sopimusvelvoitteille ja seurannalle sekä (c) Kieltolistan hanketyypeistä, joita ei rahoiteta. Standardit päivitetään säännöllisesti.

2) Hyvää hallintoa koskevat standardit, kuten vuonna 2007 hyväksytyssä kehitysrahoittajien julkilausumassa ”DFI Approach Statement for Good Corporate Governance” koskien rakennetta ja menettelytapoja, joilla ohjataan ja valvotaan yrityksiä.

3) Kun sijoitamme muiden rahoituslaitosten tai rahastojen kautta, edellytämme myös niiltä toimenpiteitä standardiemme noudattamiseksi.

4) Vertailukohteemme ovat YK:n ihmisoikeusjulistus, ILOn perusoikeuksia koskevat periaatteet, jotka määriteltiin vuonna 1998 Kansainvälisen työjärjestö ILOn julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja –oikeuksista ja IFC:n standardit kestävästä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä (IFC Performance Standards), sekä niihin liittyvät ohjeistot (Environmental, Health and Safety Guidelines).