Hyppää sisältöön
fi
en

Finnfundin toiminnan eettiset ohjeet (Code of Conduct)

Finnfundin liiketoiminta perustuu taloudellisesti kannattavien, kestävien ja kehitysvaikutuksia tuottavien investointien rahoittamiseen haastavissa olosuhteissa. Olemme sitoutuneita noudattamaan toiminnassamme liike- toimintaa ja sen etiikkaa koskevia korkeimpia standardeja. Finnfundin toimintatavat, päätökset ja linjaukset perustuvat neljään johtavaan peri- aatteeseen: rehellisyys, läpinäkyvyys, vastuullisuus ja ammattimaisuus.

Toiminnan eettiset ohjeet yhdessä liiketoimintaamme koskevien ohje- sääntöjen, toimintapoliittisten linjausten ja menettelytapojen kanssa muodostavat Finnfundin liiketoimintakulttuurin ja yhtiömme arvot.

Toiminnan eettiset ohjeet koskevat samalla tavoin jokaista Finnfundin työn- tekijää, esimiestä ja johtajaa (jäljempänä henkilöstö). Finnfund odottaa koko henkilöstön noudattavan näitä periaatteita, toimivan muille esimerkkinä sekä tuomaan tietoon, mikäli periaatteita rikotaan. Yhtiön ylimmällä johdolla ja esimiehillä on erityinen vastuu siitä, että koko henkilöstö tuntee nämä ohjeet ja niitä noudatetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Työntekijää, jolla on toiminnan eettisistä ohjeista tai niiden soveltamisesta epäselvyyttä toivotaan kään- tyvän hallintojohtajan tai yhtiön päälakimiehen puoleen lisätietojen saamiseksi.

Rehellisyys

Jokaisen työntekijän osalta toiminnan eettisten ohjeiden tunteminen ja noudattaminen arvioidaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Finnfund suhtautuu vakavasti ja puuttuu kaikkiin toimintaperiaatteiden rikkomuksiin ja tekee riittävät toimet, jotta vastaavan kaltaisten rikkomusten toistuminen estettäisiin vastaisuudessa. Viime kädessä näiden ohjeiden rikkominen voi johtaa työsuhteen päättämiseen.

Lakien noudattaminen

Toimintaa koskevien lakien noudattaminen on liiketoimintamme perusta. Kaiken Finnfundin toiminnan tulee olla hyvin linjassa soveltuvien lakien ja säännösten kanssa. Finnfund edellyttää, että jokainen työntekijä ymmärtää vastuualuettaan koskevat sääntelyvaatimukset, eikä milloinkaan kannusta tai avusta asiakkaita tai työtovereita rikkomaan mitään lakeja tai sääntöjä.

Kaikki epäilyt lainvastaisesta, vilpillisestä tai muuten epärehellisestä toimin- nasta tulee välittömästi saattaa yhtiön tietoon (ks. Rikkomusten raportointi).

Luottamuksellisuus

 Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme luottamus on menestyksellisen sijoitus- toimintamme edellytys. Kunnioitamme asiakkaiden toimittamaa luottamuk- sellista tietoa ja liikesalaisuuksia. Finnfund odottaa jokaisen työntekijänsä käsittelevän kaikkea asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä saamaansa tietoa luottamuksellisesti, mikäli sitä ei ole erikseen julkistettu tai tarkoitettu julkis- tettavaksi. Esimerkkejä luottamuksellisesta asiakastiedosta ovat kaupallisia, liiketoiminnallisia tai henkilötietoja sisältävät materiaalit. Kaikkien Finnfundin työntekijöiden odotetaan käsittelevän sähköistä ja paperista tietoa huolella sekä noudattavan erityistä huolellisuutta käsitellessään materiaalia Finn- fundin toimitilojen ulkopuolella.

Finnfund on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyden suojaa ja käsittelemään henkilötietoja vastuullisella ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Henkilötietojen käsittelyn osalta henkilöstön tulee noudattaa Finn- fundin tietosuojapolitiikkaa.

Korruption vastainen toiminta

Finnfund ei hyväksy korruptiota missään muodossa. Finnfundin työntekijä ei saa suoraan tai epäsuoraan luvata, tarjota, pyytää tai hyväksyä minkään- laisia lahjuksia. Lahjonta tai epäasiallinen vaikuttaminen saattaa ilmetä paitsi suoranaisina taloudellisina etuina kuten rahalahjat, merkittävät alennukset tai ostoedut, myös muina etuisuuksina, kuten matka-, majoitus- tai muut vastikkeettomat tai huomattavan edulliset palvelut. Liikelahjojen osalta henkilöstön tulee tuntea ja noudattaa yhtiön sisäistä ohjeistusta koskien lahjojen antamista ja vastaanottamista sekä vieraanvaraisuutta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toiminta

Finnfund noudattaa sijoitustoiminnassaan kaikkia olennaisia lakeja, sään- nöksiä ja menettelytapoja rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja muiden laittomien toimien ehkäisemiseksi. Finnfundin henkilökunnan edellytetään noudattavan organisaation sisäisiä toimintapoliittisia ohjeita koskien rahan- pesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä.

Sidonnaisuus, eturistiriita ja sisäpiiritieto

Finnfundin henkilöstön on kiellettyä tehdä yksityisiä sijoituksia perustuen luottamukselliseen tietoon tai sisäpiiritietoon. Jokaisen työntekijän tulee pidättäytyä kaikesta yksityisestä sijoitustoiminnasta tai ammatillisesta toimin- nasta (esimerkiksi konsultointi), mikäli ne voivat aiheuttaa eturistiriidan suhteessa työtehtäviin Finnfundissa. Finnfund ei hyväksy sisäpiiritiedon ilmaisemista ulkopuolisille eikä sen hyväksikäyttöä missään muodossa.

Henkilöstön edellytetään tuntevan ja noudattavan sidonnaisuusohjeistusta koskien yhtiön työntekijöitä ja hallitusjäsenyyksiä.

Läpinäkyvyys

Finnfund kunnioittaa ja arvostaa läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja avointa viestintää asiakkaiden, työntekijöiden, liikekumppaneiden, omistajien, muiden sidosryhmien sekä laajemman yhteiskunnan kanssa. Finnfundin työntekijöiden tulee toimia työssään aina mahdollisimman läpinäkyvästi – huomioiden kuitenkin luottamukselliseen tietoon liittyvät periaatteet.

Finnfund kannustaa henkilöstöään esiintymään alansa asiantuntijoina perin- teisessä ja sosiaalisessa mediassa viestintätiimin tukemana. Ohjeistus on, että kaikki median kyselyt ohjataan ensin viestintätiimille. Sosiaalisessa mediassa toimimiseen annetaan koulutusta ja ohjeistuksena on noudattaa yhtiön yleisiä toimintaperiaatteita.

Vastuullisuus

Finnfundin liiketoiminta edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristö-, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Finnfundin toiminnan vastuullisuutta ohjaavat Finnfund-laki, Suomen kehityspolitiikka ja omistaja- ohjaus, Finnfundin strategia sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka, jossa hyödynnetään kansainvälisiä parhaita käytäntöjä sekä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Finnfund on sitoutunut toiminnassaan useisiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin koskien muun muassa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta, ihmis- oikeuksien kunnioittamista, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja verovastuullisuutta (https://www.finnfund.fi/vaikuttavuus/yritysvastuu/), joihin kuuluvat muun muassa:

  • YK:n ihmisoikeusjulistus ja yleissopimukset; kestävän kehityksen tavoitteet; yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UNGP); sekä lapsen oikeuksien yleissopimus.
  • ILO:n julistukset työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.
  • Maailmanpankkiryhmän ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikat; ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistukset (”EHS Guidelines”); IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit (”Perfomance Standards”).
  • Euroopan kehitysrahoituslaitosten (”EDFI”) kesken sovitut, harmoni- soidut ympäristö- ja yhteiskuntavaatimukset.

Finnfund työnantajana toimii vastuullisesti ja työntekijöitään kunnioittaen. Työnantajan ja kaikkien työntekijöiden odotetaan ylläpitävän toisiaan arvostavaa työkulttuuria niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaiden tai muiden sidos- ryhmien kanssa toimiessaan. Finnfund arvostaa monimuotoisuutta. Minkään- lainen syrjinnäksi, kiusaamiseksi, häirinnäksi tai epäasialliseksi tulkittava toiminta tai viestintä ei ole sallittua.

Ammattimaisuus

Finnfund on sitoutunut tarjoamaan asiakkaille ja muille sidosryhmille korkea- laatuista palvelua, täyttämään annetut lupaukset ja toimimaan ammatti- maisesti, tehokkaasti ja viivyttelemättä. Finnfundin toiminta perustuu riskien ottamiseen ja niiden ammattimaiseen hallintaan. Finnfund harjoittaa ammat- timaista sijoitustoimintaa ja on sitoutunut hallinnoimaan sille luotettuja varoja huolellisesti. Kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan ammattimaisesti ja puolueettomasti ylläkuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Työnantajana Finnfund edellyttää työntekijöiltään työtehtävien kannalta riittäviä ammatillisia, kielellisiä ja teknisiä valmiuksia. Finnfund kannustaa työntekijöitään jatkuvasti kehittämään osaamistaan sekä kysymään tarvittaessa apua ja tukemaan työtovereitaan aina tarpeen vaatiessa.

Rikkomusten raportointi

Kaikki tietoon saatetut toimintaohjeiden rikkomukset käsitellään ja niihin puututaan rikkomuksen vakavuuden vaatimalla tavalla.

Kaikkia työntekijöitä kehotetaan kääntymään hallintojohtajan tai päälaki- miehen puoleen, mikäli toimintaohjeiden noudattamisesta tai soveltamisesta on epäselvyyksiä.

Finnfundin henkilöstöä kannustetaan raportoimaan epäillyistä toiminta- ohjeiden rikkomisista linjaorganisaatiossa esimiehelleen, hallintojohtajalle tai päälakimiehelle, työsuojeluorganisaatiolle tai toimitusjohtajalle. Mikäli nämä kanavat eivät ole mahdollisia, raportointi on mahdollista nimettömänä joko intranet Arkun palautelomakkeella tai Finnfundin ulkoisilla www-sivuilla olevaa raportointikanavaa käyttäen.

Finnfundin ulkopuolisia tahoja kehotetaan raportoimaan kaikki epäillyt toimintaohjeiden rikkomukset käyttäen yhtiön verkkosivuilta löytyvää raportointikanavaa.

Finnfundin johtokunta on hyväksynyt nämä eettiset ohjeet kokouksessaan 31.5.2019, minkä jälkeen ne esitellään koko henkilökunnalle ja julkaistaan sekä yhtiön intranetissä että ulkoisilla www-sivuilla. Ohjeita noudatetaan samasta päivästä alkaen.