Hyppää sisältöön
fi
en

17.12.2019

El Salvadorin aurinkovoimahankkeen arvoa ei mitata vain megawateissa

Harold Gordillo

Työhöni Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijana kuuluu investointiemme seuraaminen niiden koko elinkaaren ajan. Tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat hoitavat ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat vaatimusten mukaisesti ja että sovitut korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Äskettäin vierailin Finnfundin sijoituskohteessa El Salvadorissa, jossa rahoittamamme aurinkovoimahanke on saatu lähes päätökseen.

Finnfund sijoitti vuonna 2018 yhdessä muiden rahoittajien kanssa kymmenen aurinkovoimalan rakentamiseen El Salvadorissa. Valmistuttuaan kukin voimaloista tuottaa sähköä määrän, joka vastaa lähes 30 000:n maaseudulla asuvan kotitalouden sähköntarvetta. Voimalakokonaisuus tulee vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa 175 000 tonnia vuodessa.

Vaikutukset paikallisyhteisöihin ja luonnon monimuotoisuuteen erityistarkkailussa

Hankkeen keskeisimpiä ympäristö- ja yhteiskuntavastuunäkökohtia ovat sen vaikutukset paikallisiin maaseutuyhteisöihin sekä rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset.

Pienikokoisen El Salvadorin rannikkoalueilla on lajistoltaan rikkaita ekosysteemejä ja keskiosissa upeita kumpuilevia maastoja. Siksi oli tärkeää, että ympäristövastuuta koskevassa toimintasuunnitelmassa painotettiin rakentamisvaiheen vastuullisia käytäntöjä.

Maaseudulle sijoittuvassa voimalahankkeessa on pitänyt ottaa huomioon ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia haasteita, jotka ovat tuttuja monista vastaavanlaisista hankkeista. Toteutuksessa on osallistettu sidosryhmiä ja sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa on tehty tiivistä yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa.

Finnfundille ja muille lainanantajille on ollut erityisen tärkeää varmistaa, että voimalahanke tuo alueille paljon kaivattuja työpaikkoja. Hankkeella onkin ollut merkittävä työllistävä vaikutus. Hyvät työpaikat ovat erityisen tärkeitä nuorille, sillä työttömyys ajaa mukaan rikollisjengeihin

Jyrkkä oppimiskäyrä

Viimeisimmällä El Salvadorin -vierailullani syyskuussa 2019 totesin rakennuttajan päässeen nopeasti hankkeen vaatimusten tasalle. Rakentaminen on edennyt alueittain kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli haastavin, koska rakennuttajan piti varmistaa täyttävänsä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyt vaatimukset. Seuraavissa vaiheissa prosessi helpottui, kun pystyttiin hyödyntämään saatuja oppeja.

Paikallisyhteisöjen tuki

Rakennusvaiheessa on ollut tärkeää varmistaa, että hankkeella on paikallinen hyväksyntä. Vielä tärkeämpää se on käyttövaiheessa, ja siksi yhteistyötä yhteisöjen kanssa aiotaan jatkaa myös kaikkien kymmenen voimalan valmistuttua.

Kun hanke käynnistyi, paikalliset eivät vielä tienneet mitään aurinkovoimasta. Aurinkopaneelien huhuttiin aiheuttavan säteilyä ja lisäävän syöpäriskiä. Rakennuttaja antoi kehotuksestamme paikallisille mahdollisuuden tutustua hankkeeseen paikan päällä; vierailijat saivat tutkia paneeleja ja tutustua niiden toimintaan. Tärkeää valistustyötä jatketaan nyt kouluissa.

Yhteisösuhteiden hoitaminen tärkeää

Yksi hankkeelle asettamistamme vaatimuksista oli, että hankeyhtiö nimittäisi vastuuhenkilön huolehtimaan yhteiskuntavastuuohjelman mukaisesta koordinoinnista, viestinnästä ja hanketoteutuksesta. Tehtäviin kuuluisi myös paikallisten tekemien valitusten käsittely.

Yhteiskuntavastuukoordinaattorina on toiminut hankkeen alusta lähtien Marisela Cervantes, joka on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti. Marisela on onnistunut löytämään yhteisöjen keskeiset henkilöt ja rakentamaan heihin luottamukselliset suhteet. Sitä kautta hän on saanut yhteyden myös paikallisiin asukkaisiin.

Hanke on saanut paikallisten hyväksynnän, vaikka aurinkovoimaa olisi ennen pidetty lähinnä tieteiselokuvan keksintönä. Syyt myönteiseen suhtautumiseen ovat selvinneet, kun olen keskustellut kenttäkäynneillä Mariselan ja muiden kanssa. Yksi tärkeä tekijä on ollut se, että yhtiön avaintehtävissä on El Salvadorista kotoisin olevia henkilöitä, joilla on vahva halu kehittää omaa maataan – henkilöitä, jotka haluavat muutosta ja olla itse mukana sitä tekemässä. Omiinsa on helpompi luottaa.

Toinen syy on se, että voimaloita rakennetaan alueille, joilla ei juuri ole töitä etenkään nuorille. Bosforon hanke on tuonut tarjolle hyviä työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia kaikille, myös naisille. Paikalliset ovat olleet tästä mielissään.

Kenttäkäynneillä olen ilokseni huomannut, että nuoret naiset tekevät tässä maassa miehisiksi miellettyjä töitä. Naisia on niin aurinkopaneelien asentajina kuin keskeisissä rakentamiseen ja turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Hanke on tarjonnut työmahdollisuuksia myös nuorille. Tällä on ollut merkittävä epäsuora vaikutus, sillä uskon työn olevan paras tapa ehkäistä jengiytymistä ja jengien vaikutusvallan kasvua.

Paikalliset yhteisöt ovat ottaneet hankkeen niin hyvin omakseen osittain myös siksi, että Bosforo on antanut niille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä muita hankkeita se vie alueilla eteenpäin..

Inhimillisyys edellä

Yksi suurimmista yhteiskuntavastuukysymyksistä on ollut yhden perheen siirtäminen pois hankkeen tieltä. Olemme huolehtineet siitä, että perheen uudelleensijoittaminen tapahtuu kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n laatimien toimintaperiaatteiden mukaisesti ja että prosessi on läpinäkyvä, avoin, osallistava ja sukupuolikysymykset huomioiva. Olemme varmistaneet, että molemmat puolisoista ovat osallistuneet päätöksentekoon ja saneet lainopilliselta neuvojalta apua prosessin ymmärtämisessä ja omien näkemystensä esiintuomisessa.

Perheen uudelleensijoittamisesta neuvoteltiin melko pitkään, mutta nähdäkseni asiassa päästiin molempien osapuolten kannalta hyvään ratkaisuun. Perhe siirretään alueelle, jonka elinolosuhteet ovat nykyiseen verrattuna yhtä hyvät tai paremmat. Puolisot omistavat uuden kotinsa yhdessä, mikä on poikkeuksellista, sillä El Salvadorissa maat ovat tavallisesti miehen omistuksessa.

Uutta osaamista ja tietoa

Aurinkovoimahanke on tuonut yhteisöihin monenlaista osaamista ja tietoa. Niissä on opittu uusia taitoja ja kykyjä ja saatu tietoa aurinkovoimasta ja aurinkopaneeleista. Yhteisöissä on nyt esimerkiksi osaavia sähkömiehiä, kokkeja ja kampaajia, ja mikä tärkeintä, aiempaa enemmän organisaatio- ja johtamisosaamista – siis paremmat valmiudet tehdä tärkeitä päätöksiä ja toimia itse.

Bosforolle työskennelleet puolestaan ovat saaneet valmiudet toimia muissa vastaavissa hankkeissa. Hankeyhtiö Bosforo ja rahoittajat ovat saaneet hyviä käytäntöjä yhteistyöhön yhteisöjen kanssa sekä hankkeiden vaikutusalueella asuvien ihmisten sitouttamiseen ja voimaannuttamiseen. Onnistunut hanke tuo maahan lisää uusiutuvaa energiaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä, luo hyviä työpaikkoja nuorille ja antaa eväitä tulevaisuuteen. Tuntuu hyvältä nähdä myönteistä kehitystä Latinalaisessa Amerikassa.

Harold Gordillo
ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntija
Finnfund

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.