Hyppää sisältöön
fi
en

Rahastoihin osallistumisen periaatteet

Finnfund rahoittaa kehitysmaissa toimivia yrityksiä monia eri välineitä käyttäen. Osa rahoituksesta kanavoidaan rahastojen, esimerkiksi pääomasijoitusrahastojen (Private Equity Fund, PEF) kautta

Monissa köyhimmistä kehitysmaista pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vaikeuksia saada riskiä sietävää, tyypillisesti oman pääoman ehtoista rahoitusta toimintaansa tai sen laajentamiseen. Rahastot pystyvät kokoamaan riskirahoitusta ja tarjoamaan muuta tukea, kuten toimialaan tai ympäristökysymyksiin liittyvää osaamista sellaisille hankkeille ja yrityksille, jotka muuten usein jäävät rahoituspalveluiden ulkopuolelle. Rahastosijoituksia pyritäänkin tekemään kaikkein köyhimpiin ja hauraisiin maihin, joissa yrityksillä on haasteita saada kohtuuhintaista rahoitusta.

Finnfundin rahoittamat rahastot keskittyvät yleensä tietylle maantieteelliselle alueelle tai toimialalle kuten uusiutuvaan energiaan tai kestävään metsätalouteen. Enemmistö Finnfundin rahoittamista rahastoista keskittyy rahoittamaan paikallisia mikro-, pien- ja keskisuuria yrityksiä. Painopiste on rahastoissa, jotka rahoittavat liiketoiminnan laajentamisessa tarvittavia investointeja.

Ennen sijoituspäätöstä Finnfund käy tarkkaan läpi rahaston sijoituspolitiikan ja pyrkii tarpeen mukaan vaikuttamaan siihen. Tärkeää on myös varmistaa, että rahastolla on osaava ja periaatteiltaan Finnfundin vaatimuksia vastaava manageri hallinnoimassa sitä. Mikäli nämä ehdot täyttyvät ja sijoituspäätös tehdään, Finnfund on usein myös mukana rahoittamiensa rahastojen hallinnossa ja varmistaa siten, että varat sijoitetaan kehityspoliittisesti tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Rahastoilta pyydetään perusteelliset tiedot niiden sijoituskohteista sekä raportointia muun muassa niiden maksamista veroista.

Rahastot ja verotus

Finnfundin rahastojen kautta rahoittamat yritykset maksavat veroja kohdemaassaan ja raportoivat niistä vuosittain. Yksi Finnfundin työn tärkeimmistä kehitystavoitteista ja saavutuksista on rahoitettujen yritysten toimintamaissaan maksamat verot ja muut maksut maan julkiselle sektorille.

Monet kehitysmaihin sijoittavat rahastot on rekisteröity kansainvälisiin finanssikeskuksiin, joiden kautta eri maista tulevat sijoitukset kanavoidaan varsinaisiin kohdemaihin. Finanssikeskukset tarjoavat usein selkeää ja ennakoitavaa lainsäädäntöä ja verotusjärjestelmää sekä tilanteen, jossa rahastoihin sijoittavat, useasta eri maasta tulevat sijoittajat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa. Sijoittajat maksavat veroja sijaintimaissaan. Tällöin on tärkeää, että tietojen vaihto eri maiden viranomaisten välillä toimii.

Eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten ryhmällä on yhteiset periaatteet finanssikeskuksiin sijoittamiselle.

Finnfundin veropolitiikassa kerrotaan tarkemmin verovastuullisuuden periaatteista ja käytännöistä.