Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Finnfundin toimintaa ohjaava omistajaohjausmuistio vuodelle 2017

17.2.2017

Ulkoministeriö ohjaa Finnfundin toimintaa vuosittain laadittavan muistion avulla. Siinä määritellään Finnfundin kehityspoliittinen erityistehtävä sekä asetetaan toiminnalle kehityspoliittiset sekä yhtiön toiminnan kehittämiseen ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät tavoitteet.

pic.jpg

Lähtökohtana on valtioneuvoston kehityspoliittinen selonteko, joka valmistui helmikuussa 2016. Sen pohjalta Finnfundin toiminnalle on asetettu neljä reunaehtoa. Toiminnan tulee

  1. kohdistua matalan ja alemman keskitulon maihin sekä hauraisiin tai muuten poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa oleviin maihin, joissa riskiä sietävää pitkäaikaista pääomaa on niukasti saatavilla ja rahoituksen lisäarvo on siten suurin,
  2. kohdistua tietyille sektoreille (mm. uusiutuva energia, kestävä metsätalous, ruokaturva, valmistava teollisuus, innovatiiviset kasvusektorit) niiden taloudellisten ja yhteiskunnallisia kerrannaisvaikutusten takia,
  3. olla vastuullista ja huomioida ympäristö- ja yhteiskuntavastuu- sekä ihmisoikeusnäkökulmat tarpeellisessa määrin,
  4. olla taloudellisesti kannattavaa.

Tavoitteiden toteutumiselle on määritelty indikaattorit, joiden toteutumista arvioidaan aina seuraavan vuoden alussa. Vuonna 2017 tavoitteina on muun muassa, että 60 prosenttia uusista hankkeista arvioidaan kehitysvaikutuksiltaan hyviksi tai erinomaisiksi, 75 prosenttia uusista sijoituspäätöksistä tulee kohdistua matalan tai alemman keskitulon maihin ja että 40 prosenttia uusista hankkeista tulee palvella suoraan köyhää väestönosaa.

Lisäksi Finnfund raportoi esimerkiksi hankkeissa syntyneiden työpaikkojen ja hankkeista hyötyneiden viljelijöiden määrät, hankkeiden toimintamaissaan valtiolle maksamat verotulot ja maksut, rahoituksen lisäisyyden ja riskirahoituksen osuuden sijoituspäätöksistä sekä miten hankkeet ovat tuottaneet energiaa ja tukeneet ilmastonmuutoksen hillintää.

Finnfundin toiminnan kehittämistä arvioidaan seuraamalla tänä vuonna muun muassa toimintakulujen osuutta, yhtiön oman pääoman tuottoa sekä omavaraisuusastetta. Lisäksi tavoitteena on, että ihmisoikeusperustainen lähestymistapa on sisällytetty uudistettavana olevaan hankeprosessiin.

Lisäksi Finnfund pyrkii kehittämään edelleen kehitys- ja yhteiskuntavaikutusten raportointia ja lisäämään toiminnan avoimuutta.

Viime vuonna jälleen tavoitetta enemmän sijoituksia köyhimpiin maihin

Viime vuosina Finnfund on saavuttanut asetetut tavoitteet varsin hyvin. Kuten tänäkin vuonna, tavoitteena on ollut, että uusista sijoituspäätöksistä vähintään 75 prosenttia tehdään köyhimpiin, matalan tai alemman keskitulon maihin. Viime vuonna 87 ja edellisvuonna peräti 92 prosenttia sijoituksista tehtiin maihin, jotka kuuluvat näihin kolmeen köyhimpään maaluokkaan.

Tavoitteena on myös toimia mahdollisimman tehokkaasti: toimintakulujen osuuden sijoitusomaisuudesta tulee jäädä alle kahteen prosenttiin. Vaikka sijoituksia on tehty entistä enemmän, arviona on, että toimintakulujen osuus jäi viime vuonna vain noin 1,6 prosenttiin. Edellisvuonna osuus oli 1,5 prosenttia. Tehokkuustavoitteesta on siis pystytty pitämään hyvin kiinni.

Parannettavaa on sen sijaan yhtiön oman pääoman tuotossa. Viime vuoden tavoitteena oli, että yhtiön oman pääoman tuotto on viisivuotiskauden liukuvana keskiarvona yli kaksi prosenttia. Lopullista lukua ei ole vielä saatavilla, mutta sen arvioidaan jäävän noin yhden prosentin tasolle.

Vuoden 2016 lopulliset luvut valmistuvat vuosikertomukseen, joka julkaistaan toukokuun aikana.


Omistajaohjaus

Vuoden 2015 kehitysvaikutuksia

Vuoden 2015 vuosikertomus

Ulkoasiainministeriö