Hyppää sisältöön
fi
en

4.3.2021

Finnfund arvioi veropolitiikkansa toteutusta ja tuloksia

Verovastuullisuutta ohjaamaan Finnfund kehitti veropolitiikan, joka on ollut käytössä vuoden 2018 alusta lähtien. Nyt Finnfund on arvioinut veropolitiikan toteutusta, tuloksia ja mahdollisia kehityskohteita. Miten veropolitiikan toteutus on edennyt käytännössä? Mitä tuloksia sillä on saatu aikaan?

Veropolitiikan lähtökohtana on, että verovastuullisuus on keskeinen osa Finnfundin työtä kehitysrahoittajana ja vaikuttavuussijoittajana: Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Tähän kehitykseen kohdemaat tarvitsevat verotuloja ja muita maksuja. Yksi Finnfundin työn kehitystavoitteista on rahoitettujen yritysten kehitysmaissa maksamat verot ja muut veronluonteiset maksut maan julkiselle sektorille.

”Veropolitiikka on vahvistanut verovastuullisuuden roolia Finnfundin vastuullisuustyössä ja investointien vastuullisuuden arvioinnissa sekä tukenut meidän oman henkilöstömme vero-osaamisen vahvistumista. Sen myötä olemme myös systematisoineet verovaikutusten analysointia”, sanoo veropolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa tiiviisti mukana ollut Finnfundin lakimies Veera Mäenpää.

Verovastuullisuudesta kiinteä osa vastuullisuustyötä

Veropolitiikka on tuonut verovastuullisuuden yhdeksi keskeiseksi osaksi Finnfundin vastuullisuustyötä: Verovastuullisuutta arvioidaan ennen rahoituspäätöstä, ja rahoitussopimuksiin sisällytetään vastuulliseen verotukseen sekä raportointiin liittyviä ehtoja.

Lisäksi Finnfund seuraa rahoittamiaan hankkeita, ja kannustaa hankeyhtiöitä luomaan oman veropolitiikkansa. Yhtiöiden toimintamaissaan maksamia veroja ja muita veronluonteisia maksuja seurataan vuosittain. Rahoitettujen yhtiöiden verojalanjälki julkaistaan vuosittain maakohtaisesti Finnfundin vuosikertomuksessa.

”Kansainvälinen verotus ja eri maiden verokäytännöt eivät ole aina yksinkertaisia. Olemmekin pyrkineet kehittämään erityisesti laki- ja investointitiimien osaamista järjestämällä useita koulutuksia. Lisäksi tarvittaessa käytämme myös ulkopuolisia asiantuntijoita”, sanoo Mäenpää.

Finnfundin sisällä toimii myös erillinen verotyöryhmä, jossa mukana on laki-, kehitysvaikutus- ja investointitiimin asiantuntijoita. Lisäksi johtokuntaan on saatu erityisesti kansainvälisen verotuksen osaamista, kun  huhtikuussa 2018 jäseneksi valittiin valtiovarainministeriön kansainvälisen verotuksen yksikön päällikkö Antero Toivainen.

Ymmärrys yhtiön omistus- ja rahoitusrakenteesta

Arviointia varten Finnfundin asiantuntijat kävivät läpi yli 50 veropolitiikan myötä tehtyä veroanalyysiä. Veroanalyysien tavoitteena on varmistaa, että Finnfundilla on ymmärrys rahoitettavan hankkeen yhtiö-, omistus- ja rahoitusrakenteesta ennen investointipäätöstä. Finnfund tarkastelee erityisesti kehitysmaassa sijaitsevan hankeyhtiön liiketoiminnan tuloksesta syntyvää tuloverokertymää. Finnfund arvioi ennen investointipäätöstä sekä seuraa hankkeen edetessä, ettei hankeyhtiön tulosta ja sitä kautta tuloksesta kehitysmaalle maksettavaa veroa alenneta keinotekoisesti.

”On ollut kiinnostavaa tarkastella kokonaisuutta näin jälkikäteen. Se osoittaa, että verovastuullisuuden systemaattinen arviointi on tuonut entistä paremmin näkyväksi verorakenteita sekä mahdollistanut myös verovastuullisuutta koskevat keskustelut investointikohteiden kanssa. Samalla oma osaamisemme on karttunut ja onkin ollut hyvä huomata, että myös veroanalyysiemme laatu on kehittynyt jatkuvasti”, Mäenpää sanoo.

Verovastuullisuuden arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota viiteen asiaan:

  • verolomiin ja -helpotuksiin,
  • holdingyhtiöiden olemassaoloon ja käyttötarkoitukseen,
  • siirtohinnoitteluun ja konsernin sisäiseen laskuttamiseen,
  • alikapitalisointiin ja konsernin sisäisten lainojen markkinaehtoisuuteen sekä
  • verovastuullisuutta heikentäviin hybridirakenteisiin.

Esimerkiksi verolomien osalta tarkastelun aikana ei ole tullut vastaan tapauksia, joissa verolomat tai -helpotukset olisivat olleet veropolitiikan vastaisia eli sellaisia, joita ei olisi kyseisessä maassa myönnetty myös muille vastaaville investoinneille. Sen sijaan esimerkiksi siirtohinnoittelun osalta Finnfund on muutamissa tapauksissa vaatinut tarkennuksia ja lisäselvityksiä yhtiöiden siirtohinnoittelun perusteista ja siitä, että hinnoittelu on veropolitiikan mukaisesti markkinaehtoisella tasolla.

Veroja yhteiskuntien ja palvelujen kehittämiseen

Verotuloja tarkasteltaessa päähuomio on usein yritysveroissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että etenkin kehittyvissä maissa, joissa verojärjestelmien taso vaihtelee merkittävästi, myös muilla yritysten maksamien veronluonteisten maksujen sekä vaikkapa myyntiverojen, arvonlisäverojen ja erilaisten lisenssimaksujen synnyttämillä rahavirroilla on merkittävä rooli. Tarkasteltaessa esimerkiksi Finnfundin rahoittamien yhtiöiden valtiolle maksamia maksuja, verojen ja muiden veronluonteisten maksujen kokonaissumma on 40 prosenttia pelkkää yritysverokertymää suurempi.

Esimerkiksi vuonna 2019 Finnfundin rahoittamat yhtiöt maksoivat yhteensä 638 miljoonaa euroja veroja ja veronluonteisia maksuja toimintamaissaan.

Päivityksiä käytännön työkaluihin – politiikka toimii nykyisellään

Oman veropolitiikkansa lisäksi Finnfund on sitoutunut Eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) yhteisiin verovastuullisuutta koskeviin linjauksiin. Verrattuna niihin tai monien muiden rahoittajien  käytäntöihin Finnfundin veropolitiikka ja sen pohjalta tehtävä arviointi ovat Finnfundin kokemuksen mukaan osoittautuneet varsin yksityiskohtaisiksi ja kattaviksi.

”Haluamme olla edelläkävijä ja edistää verovastuullisuutta ja siitä käytävää keskustelua. Se on olennainen osa vastuullisuuttamme ja työtämme kehitysrahoittajana. Jotta voimme saada aikaan tuloksia, meidän tulee tunnistaa ja valita oikeat vaikuttamisen paikat ja keinot kussakin investoinnissa – ilman, että tingimme periaatteistamme”, sanoo Mäenpää.

Verovastuullisuuden arvioinnissa käytettävää kysymyspatteristoa sekä rahoitussopimuksissa mukana olevia verovastuullisuutta koskevia osuuksia päivitettiin vuonna 2020 kokemusten perusteella. Itse veropolitiikka on osoittautunut toimivaksi lähtökohdaksi käytännön työlle, eikä se arvioinnin mukaan kaipaa tällä erää uudistamista. Finnfund seuraa kuitenkin aktiivisesti kansainvälisen verosääntelyn ja -käytäntöjen kehitystä, ja politiikkaa ja työkaluja voidaan päivittää tarpeen mukaan.

Verovastuullisuuden arvioinnista koottuun muistioon (englanniksi) voit tutustua täällä: Finnfund’s assessment of the implementation, impact of and potential development needs for its responsible tax policy

Kuvassa: Finnfundin veropolitiikka julkaistiin vuonna 2018. Valmisteluvaiheeseen kuului useita keskustelutilaisuuksia ja tapaamisia eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Lue lisää aiheesta:
Finnfundin verovastuullisuus ja veropolitiikka
Näin me toimimme: Verovastuullisuus käytännössä

Lisätietoa:
Veera Mäenpää, lakimies, veera.maenpaa@finnfund.fi, p. 040 641 1587
Kaisa Alavuotunki, kehitysvaikutustiimin päällikkö, kaisa.alavuotunki@finnfund.fi, p. 041 522 3693

Kommenttisi odottaa hyväksyntää.

Lue seuraavaksi: