Hyppää sisältöön
fi
en

Arviointi: Lake Turkana Wind Powerin (LTWP) keskeisten sosioekonomisten vaikutusten arviointi

Hanke: Lake Turkana Wind Power project
Maa: Kenia
Toimiala: Uusiutuva energia

Otsikko: Turkanajärven tuulivoimahankkeen (Lake Turkana Wind Power, LTWP) keskeisten sosioekonomisten vaikutusten arviointi. Alustavia huomioita hankkeen keskeisistä vaikutuksista ja tulevien arviointien metodologista pohjustusta.

Tietoa hankkeesta

Turkanajärven 310 megawatin tuulipuisto on valmistuessaan Afrikan mantereen suurin tuulipuisto ja myös suurin Keniaan tehty yksityinen investointi kautta aikain. Finnfund investoi hankkeeseen vuonna 2013.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kenialaisille luotettavaa ja edullista energiaa. Hanke kasvattaa Kenian sähköntuotantokapasiteettia arviolta 13 prosenttia ja vähentää tarvetta kalliisiin ja saastuttaviin, fossiilisia polttoaineita käyttäviin lauhdevoimalaitoksiin.

Miksi?

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat keskeisessä roolissa kolmessa kestävän kehityksen tavoitteessa: ilmastonmuutoksen hillitseminen (tavoite 13), edullisen ja puhtaan energian varmistaminen kaikille (tavoite 7) sekä talouskasvun ja työllisyyden edistäminen (tavoite 8).

Tässä arvioinnissa tarkastellaan Turkanajärven tuulipuiston rakentamisvaiheen sosioekonomisia vaikutuksia sekä hankkeen vaikutuksia energian saatavuuteen ja hintaan Keniassa.

Keskeiset tulokset

Arvioinnissa laadittiin vaikuttavuuspolku, jonka perusteella tunnistettiin viisi vaikuttavuuden osa-aluetta:

  • liikenne ja kuljetukset
  • maaseudun elinkeinot
  • terveys ja koulutus
  • hallinto ja yhteisöjen yhtenäisyys
  • energian saatavuus ja hinta

Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella liikenteen ja kuljetusten sekä maaseudun elinkeinojen osalta todettiin seuraavia vaikutuksia:

  • Loiyangalanin ja Laisamisin välisen tien perusparannus 208 kilometrin matkalta on lyhentänyt matka-aikaa 1–2 päivästä neljään tuntiin, yhdeksänkertaistanut henkilöliikenteen ja kolminkertaistanut tavaraliikenteen sekä laskenut liikenteen kustannuksia 16–37 prosenttia.
  • Liikenteen kasvu ja kuljetuskustannusten aleneminen on laskenut tiettyjen elintarvikkeiden hintoja 20–30 prosenttia paikallisella torilla ja kolminkertaistanut kalastajien tulot.
  • Hanke työllisti rakennusvaiheessa suoraan ja alihankkijoiden kautta noin 1 800–1 900 paikallista asukasta. Arvioinnissa ei selvitetty maksettujen palkkojen vaikutusta paikallisyhteisöille.
  • Lisäksi hajanaista näyttöä on myös siitä, että terveyspalvelujen sekä koulutusmahdollisuuksien saatavuus ja laatu ovat parantuneet.

Kun Turkanajärven tuulipuisto kytketään maan sähköverkkoon, sen arvioidaan vähentävän sähkökatkoksia 10–15 prosenttia ja laskevan sähkön hintaa 13 prosenttia.

Lake Turkana tuulipuisto Keniassa

Lake Turkanan tuulipuisto Keniassa

Miten arviointi toteutettiin?

Vaikuttavuusarvioinnin tilasivat Vestas, IFU, Norfund ja Finnfund, ja sen toteuttivat Mette Dalgliesh Olsen ja Thomas Westergaard-Kabelmann konsulttiyhtiö QBIS Consultingista, https://www.qbis-consulting.com/about.

Arviointi toteutettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana, ja sitä varten käytiin läpi lukuisia asiakirjoja, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä kansallisia ja maakunnallisia tilastoja. Vuonna 2017 tehtiin vierailu alueelle, ja vuonna 2018 toteutettiin myös liikennettä koskeva kyselytutkimus, joka sisälsi yli sata haastattelua.

Lisätietoja: