Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

IHMISOIKEUDET FINNFUNDIN TOIMINNASSA

lähestymistapa

Finnfund kunnioittaa toiminnassaan ihmisoikeuksia kansainvälisten ihmisoikeusjulistusten1) mukaisesti. Ihmisoikeusnäkökulma on sisällytetty Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaan sekä yhtiön allekirjoittamiin EDFIn (European Development Finance Institutions) vastuullisen rahoituksen periaatteisiin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka seuraa ihmisoikeuksissa YK:n Global Compact -aloitetta, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita2) ja ILOn perusoikeusperiaatteita. Finnfundin rahoittamissa hankkeissa noudatetaan myös Maailmanpankkiryhmän IFC:n (International Finance Corporation) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardeja3), jotka sisältävät kansainväliset ihmisoikeusperiaatteet.

IFC ja EDFI-ryhmä seuraavat jatkuvasti standardiensa ja työkalujensa yhteensopivuutta ihmisoikeuksien toteutumista varmistavien kansainvälisten linjausten kanssa. IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuu-standardeja tarkistettiin viimeksi vuonna 2012 vastaamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. Finnfund kehittää jatkuvasti omia menettelytapojaan ja työkalujaan vastaavalla tavalla.

Finnfundin lähestymistapa on linjassa Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan4) ohjeistuksen kanssa. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaavalle ulkoasiainministeriölle raportoidaan Finnfundin käyttämistä menetelmistä ja työkaluista.


Prosessit ja työkalut

Ihmisoikeusnäkökohtien huomioon ottaminen on osa Finnfundin rahoitusprosessia. Ihmisoikeusarviointi tehdään hankekohtaisen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa noudatetaan IFC:n ja EDFIn vastaavia menettelytapoja.

Ihmisoikeusperiaatteiden, työkalujen ja menettelytapojen sisältyminen Finnfundin rahoitusprosessiin tarkoittaa:

  • Hankevalmisteluvaiheessa Finnfund tekee tai teettää jokaisesta hankkeesta huolellisuusperiaatteen mukaisen (due diligence) selvityksen, jossa hankkeen ja asiakkaan toimintaa analysoidaan ja verrataan soveltuviin kansainvälisiin standardeihin. Selvitysten tavoite on tunnistaa, lieventää, korjata ja ehkäistä mahdollisia epäkohtia.
  • Finnfundin asiantuntijat tutustuvat kohdemaan ihmisoikeustilanteeseen käyttäen julkisia tietolähteitä ja katsauksia. Arvioinnissa käytetään yksityiskohtaisia kysymys- ja tarkistuslistoja (esimerkiksi Tanskan ihmisoikeusinstituutin ”Human Rights Compliance Assessment Quick Check”). Niiden avulla varmistetaan hankkeen oleellisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, jotka liittyvät muun muassa työoikeuteen ja -olosuhteisiin, maan omistukseen ja -käyttöön, resurssien käyttöön, yhteisöjen terveyteen ja turvallisuuteen, ruokaturvallisuuteen, väestönsiirtoihin, kulttuuriperinnön suojeluun, alkuperäiskansojen ja muiden haavoittuvien ryhmien asemaan, sidosryhmien kuulemis- ja konsultaatioprosesseihin.
  • Finnfundin johtokunnalla on rahoituspäätöksiä tehdessään käytössään kaikki oleellinen tieto hankkeen mahdollisista vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Päätösehdotukseen sisältyy myös lista korjaustoimenpiteistä, joilla mahdolliset puutteet korjataan.
  • Finnfund ei rahoita yrityksiä ja hankkeita, joissa on todettu ihmisoikeusrikkomuksia, joita ei voida estää tai korjata.
  • Ihmisoikeuksiin liittyvät vaatimukset ja korjaustoimenpiteet kirjataan Finnfundin rahoitussopimuksiin.
  • Sopimusehtojen noudattamista ja yrityksen/hankkeen toimintaa seurataan niin kauan, kun hanke on Finnfundin rahoitussalkussa. Ihmisoikeuskysymykset ovat olennainen osa tätä seurantaa. Seurannan työkaluina ovat yritysten toimittamat raportit, säännölliset kohdekäynnit sekä yhteistyö muiden rahoittajien ja sidosryhmien kanssa.
  • Mikäli seurannassa havaitaan epäkohtia ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, Finnfund etsii ratkaisuja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Prosessi voi johtaa myös rahoituksen lopettamiseen.
  • Finnfund antaa julkisuuteen yksittäisiä investointeja koskevia tietoja rahoitusalan yleisten käytäntöjen ja asiakasyritysten kanssa sovitun mukaisesti. Finnfund kannustaa asiakkaitaan kertomaan toiminnastaan avoimesti.


Finnfundin ihmisoikeusosaaminen

Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijoilla sekä kehitysvaikutusneuvonantajilla on avainrooli hankkeiden ihmisoikeuksien noudattamisen arvioinnissa ja seurannassa. Finnfund käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Finnfund panostaa ihmisoikeuskysymysten hallintaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuutoiminnoissaan. Yhtiössä on kolme päätoimista ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijaa sekä yksi kehitysvaikutusneuvonantaja, joiden koulutus ja työkokemus antavat heille hyvät valmiudet ihmisoikeuskysymysten tunnistamiseen ja käsittelemiseen. Asiantuntijat on erotettu investointien valmistelusta niin, että ihmisoikeuskysymysten hallinta osana ympäristö- ja yhteiskuntavastuun varmistamista toteutuu itsenäisesti ja luotettavasti.

Finnfund ylläpitää ja kehittää ympäristö-, yhteiskunta- ja kehitysvaikutusasiantuntijoidensa osaamista jatkuvasti koulutuksissa Suomessa ja ulkomailla. Yhtiö järjestää koko henkilökunnalle ja asiakkailleen koulutusta ihmisoikeuksista.

Finnfund tekee yhteistyötä eurooppalaisten ja monikansallisten kehitysrahoittajien (EDFIt, IFIt) sekä muiden rahoittajien (pankit) kanssa. Yhtiön asiantuntijat osallistuvat rahoittajien kansainvälisiin keskusteluihin ihmisoikeustyön kehittämisestä. Seuraamme alan kehitystä tiiviisti varmistaaksemme omien prosessiemme jatkuvan kehittymisen.

1) International Bill of Human Rights ja ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
2) Guiding Principles on Business and Human Rights
3) Performance Standards, PS
4) Human Rights Based Approach, HRBA


Hyödyllisiä ihmisoikeuslinkkejä:

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallinen toimeenpanosuunnitelma, työ- ja elinkeinoministeriö 2014

YK:n Sustainable Development Goals, 2015

Implementing the human rights-based approach in Finland’s development policy, Guidelines and Guidance Note, Ministry for Foreign Affairs of Finland

Suomen kansainvälinen ihmisoikeuspolitiikka (ulkoasiainministeriön verkkosivuilla)

UN global compact

UN Business and Human Rights Guiding Principles

UN Business and Human Rights Resource Center – Making submissions

Human Rights Compliance Assessment Quick Check Tool, Danish Institute of Human rights

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998)

International Bill of Human Rights

Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka

Eurooppalaisten kehitysrahoittajien vastuullisen rahoituksen periaatteet

IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuun standardit