Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Missio

Finnfund edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa.


Visio

Finnfund on Suomen johtava taloudellisten kehitysmaasuhteiden rakentaja yritystasolla:

  • Keskitymme sellaisiin hankkeisiin, kohdemaihin ja rahoitusmuotoihin, joiden kautta voimme tuloksellisimmin edistää kestävää kehitystä kohdemaissamme.

  • Rakennamme siltoja suomalaisen osaamisen ja kehitysmaiden tarpeiden välille ja olemme keskeinen riskinjakaja erityisesti keskisuurten yritysten hankkeissa.

  • Käytämme meille uskotut resurssit täysimääräisesti ja muuta rahoitusta katalysoiden kehitysmissiomme hyväksi.


Finnfundin strategia: Rakennamme yhteyksiä ja edistämme kestävää kehitystä

Finnfund päivitti toimintastrategiaansa syksyllä 2016. Strategian tehtävänä on ohjata Finnfundin toimintaa sisäisesti ja osaltaan täydentää vuosittain päivitettävää, ulkoasiainministeriön laatimaa omistajaohjauksen tavoitemuistiota. Strategia on voimassa toistaiseksi.

Strategian lähtökohtana on, että Finnfund edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Keskitymme sellaisiin hankkeisiin, kohdemaihin ja rahoitusmuotoihin, joiden kautta voimme tuloksellisimmin edistää Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Rakennamme siltoja suomalaisen osaamisen ja kehitysmaiden tarpeiden välille.

Painopiste köyhimmissä maissa ja hauraissa maissa

Finnfund pyrkii laittamaan saamansa resurssit täyskäyttöön missionsa hyväksi. Sijoituksia tehdään edelleen vain kehitysmaiksi luettaviin maihin ja poikkeustapauksissa Venäjälle. Pääosa sijoituksista kohdistetaan alemman keskitulotason ja sitä köyhempiin tai pakolaiskriisin kanssa kamppaileviin hauraisiin maihin.

Voimavarat kohdistetaan sellaisiin taloudellisesti kannattaviin ja vastuullisiin hankkeisiin, joilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kohdemaiden kehitykseen, ihmisoikeuksien toteutumiseen ja ympäristön tilaan ja joiden toteutumista tai vastuullisuutta Finnfundin osallistuminen edistää. Hankkeiden taloudellisen kannattavuuden, vastuullisuuden, kehitysvaikutusten sekä riskien arviointia ja seurantaa sekä toiminnan ohjaamista kehitetään edelleen.

Hankevalmistelun painopiste pidetään suorissa sijoituksissa ja rahastosijoituksia tehdään hyvin valikoivasti lähinnä silloin, kun sen nähdään tukevan suorien sijoitusten tekemistä. Tämä toteutuu esimerkiksi silloin, jos yhteistyö rahaston hallinnointiyhtiön ja toisten sijoittajien kanssa tarjoaa merkittävää uutta osaamista tai verkostoitumista esimerkiksi sellaisilla toimialoilla tai kohdemaissa, joissa Finnfundin kokemus on vähäistä.

Kaikissa hankkeissa tulee toteutua laajasti määritelty suomalainen intressi, joka tarkoittaa joko suomalaisen yrityksen osallistumista hankkeeseen tai sitä, että hanke tukee Suomen kehityspolitiikan tavoitteita esimerkiksi ilmastomuutoksen hillinnässä tai laajamittaisen köyhyyden vähentämisessä. Kaikkien hankkeiden tulee edistää kohdemaiden kehitystä.

Avoimuutta ja yhteistyötä

Finnfund lisää avoimuuttaan yhtiön toiminnasta ja tuloksista. Tietoa pyritään myös keräämään ja analysoimaan entistä paremmin. Vuoropuhelua eri sidosryhmien kuten yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa lisätään niin Suomessa kuin ulkomailla.

Finnfund seuraa kansainvälistä keskustelua erityisesti eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten yhdistyksen (EDFI) kautta ja pyrkii osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

Hankkeiden valmistelussa ja seurannassa lisätään yhteistyötä kehitysmaissa toimivien edustustojen, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden kehittyvistä markkinoista kiinnostuneiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Painopisteinä uusiutuva energia ja kestävä metsätalous

Finnfund keskittyy jatkossakin erityisesti kahteen toimialaan: uusiutuvaan energiaan sekä kestävään metsätalouteen.

Uusiutuva energia ja energiatehokkuuden parantaminen muodostavat edelleen painopistealueen, jolla Finnfund on valmis ottamaan etunojaa ja panostamaan myös hankkeiden kehittämiseen sekä merkittävää lisäarvoa tuottaviin ja katalyyttisiin rooleihin. Toimialalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä köyhyyden vähentämisessä ja tasa-arvon edistämisessä.

Toisena painopistealueena jatkaa kestävä metsätalous. Myös tällä sektorilla Finnfund on valmis ottamaan aktiivisen roolin hankkeiden kehittäjänä, joka tuo niihin merkittävää lisäarvoa. Metsähankkeita tehdään lähinnä matalatuloisissa maissa ja keskituloisten maiden köyhemmillä alueilla. Kestävällä metsätaloudella on merkittävä vaikutus muun muassa ilmastonmuutoksen ja metsäkadon torjunnassa sekä köyhyyden vähentämisessä usein syrjäisillä alueilla.

Lisäksi Finnfund tarjoaa edelleen rahoitusta pienrahoituspankeille ja muille sellaisille köyhien maiden vakiintuneille rahoituslaitoksille, jotka palvelevat alempia tuloluokkia, joiden kehitysvaikutukset ovat kiistattomia ja joiden jälleenrahoitus on paljolti kehitysrahoittajien varassa. Rahoitusta jatketaan myös esimerkiksi maataloudessa, terveyssektorilla, cleantechissa, teleliikenteessä ja logistiikassa. Hotellihankkeita Finnfund ottaa jatkossa valmisteluun vain matalatuloisissa maissa.

Finnfund ei edelleenkään sijoita toimintaan, joka on mukana eurooppalaisten kehitysrahoittajien kieltolistalla. Myöskään kivihiilen, uraanin, öljyn ja maakaasun tuotantoketjuihin Finnfund ei edelleenkään osallistu.