Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!


Missio

Finnfund edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa.


Visio

Finnfund on Suomen johtava taloudellisten kehitysmaasuhteiden rakentaja yritystasolla:

  • Keskitymme sellaisiin hankkeisiin, kohdemaihin ja rahoitusmuotoihin, joiden kautta voimme tuloksellisimmin edistää kestävää kehitystä kohdemaissamme.

  • Rakennamme siltoja suomalaisen osaamisen ja kehitysmaiden tarpeiden välille ja olemme keskeinen riskinjakaja erityisesti keskisuurten yritysten hankkeissa.

  • Käytämme meille uskotut resurssit täysimääräisesti ja muuta rahoitusta katalysoiden kehitysmissiomme hyväksi.


Strategian keskeiset elementit

Painopiste kehitysvaikutuksiin. Finnfund ohjaa rahoituksensa ja riskinjakonsa niihin maihin, toimialoille ja hankkeisiin, joissa sillä on suurimmat kehitysvaikutukset. Valtaosa rahoituksesta kohdistuu matalatuloisiin ja alemman keskitulotason maihin. Kehitysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon sekä hankkeen merkitys rahoitettavalle yritykselle, sen sidosryhmille, ympäristölle ja ympäröivälle yhteiskunnalle että Finnfundin osallistumisen tuoma lisäarvo hankkeen etenemiselle ja laadulle, mukaan lukien ympäristö– ja sosiaaliasioiden vastuullinen hoitaminen ja hankeyhtiön hyvä hallinto. Finnfund systematisoi edelleen kehitysvaikutusten arviointia ja seurantaa.


Suomalaista osaamista kehitysmaiden tarpeisiin. Suomalaisena kehitysrahoittajana Finnfund tarjoaa parhaiten lisäarvoa sellaisille kehitysmaahankkeille, joissa on mukana suomalaisia osapuolia. Kehitysmaiden tarpeisiin vastaavaa, kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista on Suomessa varsinkin metsäsektorilla, ympäristöteknologiassa (ml. uusiutuva energia ja energiansäästö) sekä televiestinnässä. Finnfund syventää ymmärrystään suomalaisten yritysten kehitysmaahankkeisiin soveltuvasta osaamisesta. Suomalaisyritysten investointien ja yhteisyritysten lisäksi Finnfund rahoittaa myös paikallisten yritysten hankkeita, joissa suomalaiset yritykset ovat mukana esimerkiksi teknologian toimittajina, operoijina, suunnittelijoina tai asiakkaina. Rahoituksessaan Finnfund painottaa keskisuuria hankkeita, joissa sen tuoma lisäarvo on suurin.


Ei korvaa vaan katalysoi. Finnfund ei pyri kilpailemaan kaupallisten rahoittajien kanssa, vaan tarjoaa asiakkailleen sellaista rahoitusta ja riskinjakoa, joka edesauttaa muun rahoituksen saamista hyville hankkeille esimerkiksi pääomarakennetta vahvistamalla. Riskirahoituksen tarjoamisen lisäksi Finnfund tarvittaessa tukee asiakkaidensa hankevalmistelua varsinkin rahoituskysymyksissä. Muiden kehitysrahoittajien tavoin Finnfund pyrkii lisäämään rahoitustaan erityisesti tilanteissa, joissa kaupallisen rahoituksen saatavuus on vaikeutunut. Finnfund osallistuu myös yksittäisiä hankkeita laajempiin järjestelyihin, joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten sijoittajien rahoitusta hyville hankkeille kehitysmaissa.


Matalatuloisissa maissa välillisesti ja yhdessä muiden kanssa. Finnfund edistää yritystoimintaa myös osallistumalla pienrahoitukseen, pientä ja keskisuurta yritystoimintaa tukevaan välilliseen rahoitukseen sekä perusrakenteiden rahoitukseen, myös hankkeisiin, joissa ei ole mukana suomalaisia yrityksiä. Näin toimitaan valikoivasti: lähinnä maissa, joihin Suomella on pitkäaikaiset kehitysyhteistyösuhteet ja joihin suomalaisyritykset eivät tällä hetkellä investoi mainittavasti, enimmäkseen Afrikassa, pääasiassa yhdessä muiden kehitysrahoittajien kanssa ja ensisijaisesti hankkeissa, joilla on merkittäviä myönteisiä kehitys- tai ympäristövaikutuksia tai joihin Finnfund suomalaista yrityskenttää tuntevana voi tuoda lisäarvoa.


Yhteistyötä ulkoasiainministeriön kanssa. Finnfund kehittää yhdessä ulkoasiainministeriön kanssa uusia toimintamalleja sille, miten kehitystavoitteita voidaan edistää yritysten avulla. Paitsi liikekumppanuusohjelma Finnpartnershipin kehittämisestä kyse on esimerkiksi erityisriski-rahoituksesta kehitysvaikutuksiltaan erinomaisille pilottihankkeille sekä yhteistyöstä, jossa Finnfund rahoittaa yritysten investointeja ja ulkoasiainministeriö tukee niille tärkeitä julkisen sektorin toimia tai investointeja.


Ilmastonmuutosta vastaan. Osana kansainvälistä ilmastopolitiikkaa Suomi ja muut teollisuusmaat ovat sitoutuneet edistämään puhtaan teknologian siirtoa kehitysmaihin. Kyse on alasta, jossa suomalaisilla yrityksillä on runsaasti osaamista, jossa Finnfund on pitkään toiminut erityisen aktiivisesti ja jossa tekninen kehitys ja ilmastopoliittiset päätökset ovat avanneet uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Myös jatkossa Finnfund kohdistaa yli puolet investoinneistaan ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin ja  kiinnittää erityistä huomiota muun rahoituksen katalysoimiseen.


Tehoa toimintaan. Finnfund tehostaa toimintaansa ja lisää sen tuloksellisuutta kehittämällä sisäisiä prosessejaan ja menettelytapojaan niin hankevalmistelun ja –seurannan kuin niitä tukevien toimintojen kuten tietohallinnon osalta. Kehitystyötä tehdään osittain yhdessä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa tai käyttäen hyväksi sisarorganisaatioiden kehittämiä käytäntöjä ja työkaluja. Varsinkin hankkeissa, joissa on mukana useita kehitysrahoittajia, pyritään yhtenäisiin käytäntöihin ja tehokkaaseen työnjakoon.


Läpinäkyvää raportointia ja viestintää. Finnfund seuraa systemaattisesti strategisten tavoitteidensa saavuttamista ja raportoi niistä osana johtamisjärjestelmäänsä. Julkisuuteen Finnfund kertoo toiminnastaan aktiivisesti ja niin avoimesti kuin mahdollista voimassa olevien säädösten puitteissa ja asiakkaiden liikesalaisuuksia vaarantamatta. Myös asiakkaidensa Finnfund edellyttää kertovan hankkeiden vaikutuksista mahdollisimman avoimesti. Finnfund korostaa ulkoisessa viestinnässään yksityisen sektorin tärkeyttä kehitykselle ja profiloituu kehitysmaiden yritysten ja taloudellisten kehitysmaasuhteiden asiantuntijana.


Rahoituksen kokonaismäärä kasvuun. Se, missä määrin yllä kuvattujen linjausten mukainen toiminta edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, riippuu ratkaisevasti tämän toiminnan laajuudesta. Viime vuosina Finnfund on kasvanut voimakkaasti ja kannattavasti siirtäen samalla painopistettä matalatuloisiin maihin ja systematisoiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin osaksi hankevalmistelua. Lähivuosina Finnfund pyrkii pitämään sille uskotut resurssit täyskäytössä ja toimimaan entistä katalyyttisemmin ja vaikuttavammin.