Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Kilpailukykyä ja menestystä vastuullisuudesta

Finnfundin toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on myönteisten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten aikaansaaminen kohdemaissa. Finnfund ja monet kansainväliset julkiset ja yksityiset rahoittajat noudattavat ympäristö- ja yhteiskuntavastuuperiaatteita rahoituksessaan.

Yrityksen vastuullisuus voi vaikuttaa myönteisesti myös sen omaan kilpailukykyyn ja taloudelliseen menestymiseen. Panostus ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuteen voi tuoda esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

Taloudellisen ja tuotannollisen tehokkuuden parantuminen

 • esimerkiksi raaka-aineiden ja energiankäytön optimointi sekä ympäristökuormituksen vähentyminen.

Tehostunut riskienhallinta

 • suojautuminen odottamattomia riskejä ja vaikutuksia vastaan (esimerkiksi keskeytykset tai viivästykset hankkeen toteuttamisessa, oikeudelliset vaateet, ympäristön puhdistustoimenpiteet, maineen heikentyminen).

Kilpailukyvyn parantuminen

 • markkina-aseman parantuminen ja/tai pääsy uusille markkinoille
 • pääoman hankinnan ja rahoituksen helpottuminen
 • yhtiön suurempi houkuttelevuus työnantajana erityisesti päteville työntekijöille
 • teknisten, valtiollisten tai muiden tukien mahdollistuminen.

Yhteiskunnallisen hyväksynnän saavuttaminen

 • työntekijöiden parantunut työtyytyväisyys, motivaatio ja tuottavuus
 • yrityksen maineen parantuminen
 • paikallisen kehityksen edistäminen
 • hankekehitykselle paikallisyhteisön ja viranomaisten tuki
 • edelläkävijän ja suunnannäyttäjän rooli.


Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun arviointi ja hallinta yhteistyössä hankeyhtiön kanssa ovat tärkeässä roolissa hankkeen koko elinkaaren ajan ja ne ovat osa Finnfundin rahoitusprosessia.

Tavoitteena hyvä kansainvälinen taso

Finnfundin myöntämän rahoituksen ehtona on, että hankeyhtiö täyttää sille asetetut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuvaatimukset ja sitoutuu kehittämään näille sopivan hallintajärjestelmän.
Paikallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten lisäksi hankkeessa tulee noudattaa soveltuvin osin kansainvälisiä standardeja koskien:

 • ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä riskien arviointia ja hallintaa
 • ihmisoikeuksia
 • työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia
 • resurssitehokkuutta ja päästöjen ehkäisemistä
 • paikallisyhteisöjen terveyttä ja turvallisuutta
 • maanhankintaa ja väestön siirtoja
 • biologisen monimuotoisuuden suojelua ja elävien luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • alkuperäiskansoja
 • kulttuuriperintöä


Nämä kaikki kuuluvat maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n (International Finance Corporation) kestävän kehityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toimintaperiaatteisiin ja ne ovat myös Finnfundin toiminnan ohjenuorana.

Kansainvälisten standardien taso tulee saavuttaa sinä aikana, kun rahoitamme hankeyhtiötä.
Kannustamme asiakkaitamme edistämään samoja toimintatapoja läpi omien hankintaketjujensa esimerkiksi aliurakoitsijoidensa parissa.

Rohkaisemme hankeyhtiöitämme käymään avointa keskustelua liiketoiminnan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista sidosryhmiensä kanssa.

Finnfundin asiantuntijat voivat tarjota tukea ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden kehittämisessä, hallinnassa ja jatkuvassa parantamisessa.