Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!


FAQ

Milloin Finnfundiin pitäisi olla yhteydessä?

Kun suomalainen yhtiö on alkuselvitystensä jälkeen tehnyt päätöksen lähteä perustamaan yritystä tuotannollista tai palvelutoimintaa varten ja haluaa saada hankkeeseen rahoitusta, on syytä ottaa Finnfundiin yhteyttä. Yhteydenotto voi tapahtua aiemminkin, jolloin voimme myös antaa kokemusperäisiä neuvoja hankevalmisteluun.


Miten haetaan rahoitusta Finnfundilta?

Finnfundilla ei ole vakiomuotoista rahoitushakemusta. Puhelinkeskustelu tai lyhyt kirjallinen taustatieto suunnitellusta hankkeesta ja sen kustannusarviosta riittää alkuvaiheessa.


Mitä tietoja Finnfund tarvitsee hankerahoituksesta päättäessään?

Finnfund tarvitsee omaa päätöksentekoansa varten perustietoja hankkeesta. Katso: Esimerkki hankesuunnitelman sisällöstä. Hankevalmistelun edetessä projektista tavallisesti laaditaan soveltuvuustutkimus (feasibility study), jonka ohjeellinen sisältö on esitetty edellä mainitussa esimerkissä. Tällainen tutkimus on Finnfundin kuten muidenkin rahoituslaitosten päätöksenteon pohjana.


Kuinka pitkä aika kuluu Finnfundin rahoituspäätöksen saamiseksi?

Osallistumisesta hankkeeseen päättää Finnfundin johtokunta yhtiön johdon esityksestä. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, mikä käytännössä merkitsee sitä, että Finnfundin osallistuminen hankkeen rahoitukseen voi selvitä kahden kuukauden sisällä siitä kun Finnfundille on annettu kaikki sen tarvitsemat tiedot hankkeesta.


Missä muodossa ja miten pitkäksi aikaa Finnfundin rahoitusta on saatavissa?

Finnfund voi osallistua hankkeen rahoitukseen oman pääoman ehtoisella rahoituksella ja/tai lainalla.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus voi olla osakepääomana tai muuna oman pääoman luonteisena rahoituksena (ns. quasi equity). Finnfund on aina vähemmistöosakkaana. Finnfundin irtautumisen ehdot sovitaan etukäteen. Irtautuminen toteutetaan useimmiten siten, että hankkeen sponsori eli liiketoiminnallinen osapuoli lunastaa Finnfundin osuuden projektiyhtiöstä sovitun ajan jälkeen, joka yleensä on noin 5 – 7 vuoden kuluttua toiminnan alusta. Finnfundin ja sponsorin välisessä yhteistyösopimuksessa sovitaan mm. irtautumiseen liittyvistä seikoista.

Finnfundin myöntämän lainan ehdot ovat pääosin markkinaehtoiset. Laina on keskipitkä tai pitkäaikainen, ja lainaehdot sekä -valuutta sovitaan tapauskohtaisesti. Lainan edellyttämä vakuus määräytyy hankkeen riskin, rahoituksen määrän ja muiden näkökohtien perusteella.

Mikäli Finnfund osallistuu hankkeen rahoittamiseen sekä osakepääomalla että lainalla, näiden yhteenlaskettu osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta voi olla jopa 1/3 hankkeen kokonaisrahoituksesta.


Mihin maihin on mahdollista saada Finnfundin rahoitusta?

Finnfund toimii kehitysmaissa ja Venäjällä.


Mitä tavoitteita Finnfund asettaa niille hankkeille joiden rahoitukseen se osallistuu?

Finnfund edistää kohdemaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamalla voimavaroja kohdemaiden teollisen ja muun taloudellisen yritystoiminnan kehittämiseen. Ensisijaisena rahoituskohteenamme ovat yksityisellä sektorilla toimivat tuotannolliset ja palveluyritykset. Tämän ohella voimme osallistua mm. kehitysmaiden rahoitussektorin kehittämiseen mm. rahasto- ja pankkisijoituksin. Kaupallisen kannattavuuden lisäksi korostamme rahoituksessamme hankkeiden myönteisiä kehitys- ja ympäristövaikutuksia. Hankkeiden tulee soveltua kohdemaahan.