Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!


Finnfundin vaikutus kehitykseen

Ff vaikutus kehitykseen kuva.jpg

Finnfundin ydintehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa.

Erityisesti köyhemmissä kehitysmaissa pienten ja keskisuurten yritysten on vaikea löytää investointien vaatimaa kohtuuhintaista, pitkäaikaista rahoitusta. Finnfund ja muut kehitys­rahoitusyhtiöt (Development Finance Institutions, DFI) paikkaavat näitä rahoi­tuksen markkinapuutteita. Kehitysrahoittajat tarjoavat yrityksille pitkäaikaista rahoitusta muun muassa lainoina ja osakepääomasijoituksina. Vakaina, useimmiten valtio-omisteisina yhtiöinä ne jo omalla osallistumisellaan madaltavat muiden sijoittajien kokemaa riskiä ja katalysoivat näin yksityisiä varoja kehitys­maiden tarpeisiin.

Sijoittamalla menestyksellisesti haastavissa oloissa toimiviin yrityksiin kehitysrahoittajat raivaavat esimerkillään tietä muille rahoittajille. Ne myös painottavat investointiprosessin alusta asti hyvää ja läpinäkyvää hallintoa, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia ja haitallisten vaikutusten ehkäisyä. Rahoitus toimii vipuna, jonka ansiosta asiakasyritys voi tehostaa toimintansa yhteiskuntavastuullisuutta.

Finnfundin rahoitus mahdollistaa investointeja, parantaa kannattavuutta ja luo työpaikkoja

Kiinnittämällä huomiota asiakasyrityksen liiketoimintamalliin ja taloudellisten laskelmien luotettavuuteen Finnfund ohjaa niitä kehittämään hallinto-, laskenta- ja tilinpitojärjestelmiään. Samalla varsinkin pienet yritykset siirtyvät selkeämmin viralliseen talouteen, millä on suuri merkitys kansallisen veropohjan laajentamiselle, ja pitkällä tähtäimellä apu­riippuvuuden vähen­tämiselle.

Tutkimusten mukaan kehitysmaiden yritysten näkökulmasta Finnfundin kaltaiset kehitysrahoittajat toimivat juuri kohdeyritysten sisäisen hallinnon kehittä­misessä paremmin kuin puhtaasti kaupallisin perustein toimivat rahoituslaitokset.

Finnfundin toiminta kohdistuukin juuri rahoitettaviin yrityksiin ja niiden läheisimpiin sidosryhmiin. Ne myös hyötyvät tuloksista eniten. Oikein mitoitettu rahoitus mahdollistaa investointeja, parantaa kannattavuutta ja luo työpaikkoja. Asiakkaat ja kuluttajat saavat teknologialtaan ja laadultaan parempia tai halvempia tuotteita ja palveluita. Myös yrityksen toiminta-alueen ympäristö säästyy haitallisilta vaikutuksilta verrattuna tilanteeseen ilman Finnfundin osallistumista rahoitukseen.

Verotuloja ja yhteiskunnallista kehitystä

Rahoittamalla yrityksiä ja niiden investointeja Finnfund osallistuu merkittävällä tavalla niiden sijaintimaiden yleiseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Sen tarjoamalla rahoituksella muun muassa rakennetaan kasvulle välttämätöntä infrastruktuuria, siirretään toimivaa teknologiaa kehitysmaihin ja hidastetaan ilmastonmuutosta.

Vuoden 2013 aikana Finnfundin yhdessä muiden kanssa rahoittamat yritykset maksoivat veroja ja muita maksuja kotimaidensa valtioille noin 520 miljoonaa euroa. Samana vuonna kolme Afrikassa sijaitsevaa metsähanketta, joiden keskeisiin rahoittajiin Finnfund kuuluu, sitoivat hiiltä ja vähensivät hiilidioksidin pääsyä ilmakehään yli miljoonalla tonnilla, mikä vastaa yli 300 000 ajoneuvon vuosittaisia päästöjä.

Laajemmat vaikutukset yhteiskuntaan

Kannattava yrityskenttä on lukuisten tutkimusten mukaan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen välttämätön ehto. Menestyksekäs yritysrahoitus ei kuitenkaan yksin paranna esimerkiksi yhteiskunnallisia palveluja tai tulonjakoa - niihin vaikuttavat monet muut, yritysten ja rahoittajien ulottumattomissa olevat tekijät. Toisaalta edes tuloksellisin yritysrahoitus ei aina johda hyviin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi luotujen verotulojen viisas käyttö koko yhteiskunnan eduksi riippuu pitkälti sijaintimaan keskus- ja paikallishallinnosta.

Ei siis ole mahdollista tarkkaan arvioida, mikä on juuri Finnfundin rahoituksen tai sen rahoittamien yritysten vaikutus kehitykseen. Siksi yhtiön tuloksellisuuden seurannan välineet kohdistuvat ennen kaikkea yrityksiin itseensä, ja niiden lähimpiin sidosryhmiin, kuten työntekijöihin. Vaikutuksia laajemmalle yhteiskuntaan pyritään seuraaman lähinnä muutamalla tarkkaan valitulla kvantitatiivisella indikaattorilla, kuten esimerkiksi sähköntuotanto, verot ja maksut julkiselle sektorille ja vältetyt kasvihuonekaasupäästöt.

hankesykli
Hankesykli

Finnfund identifioi ja ottaa valmisteluun sen lain ja strategian mukaisia hankkeita. Hankevalmistelun alkuvaiheessa varmistetaan, että hanke täyttää Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun perusehdot. Tarkastelun perustana ovat muun muassa Maailmanpankin yksityisen sektorin rahoitukseen keskittyneen IFC:n standardit (International Finance Corporation Performance Standards). Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarviointi auttaa myös määrittämään asiakkaan kanssa neuvoteltavia rahoituksen ehtoja, esimerkiksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmän rakentaminen ja siitä vastuullisten asiantuntijoiden nimittäminen.

Lisätietoja

IFC Environmental and Social Performance Standards and Guidance Notes

IFC Environmental, Health and Safety Guidelines

Core conventions of ILO