Hyppää sisältöön
fi
en

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteet

Finnfundin oman ja sen rahoittamien yritysten toiminnan tulee olla sekä ympäristön että ihmisten ja yhteiskunnan kannalta kestävää.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka linjaa ne periaatteet, joiden mukaan Finnfund arvioi, seuraa ja kehittää vastuullisuutta kaikessa toiminnassaan. Se toimii myös eräänlaisena sateenvarjona teemakohtaisille linjauksille esimerkiksi ihmisoikeuksiin, vastuullisiin verokäytäntöihin ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyen.

Finnfundin ensimmäinen ympäristöpolitiikka otettiin käyttöön vuonna 2005. Ympäristöpolitiikka uudistettiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikaksi vuonna 2013 ja päivitettiin edellisen kerran vuonna 2014.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka

Finnfundin missio on edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla vastuullisesti toteutettuja ja kannattavia yksityisiä hankkeita kehitysmaissa

Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka perustuu Finnfundin strategiaan, hyviin kansainvälisiin käytäntöihin ja periaatteisiin 1), sekä yhteistyöhön muiden kehitysrahoittajien kanssa vastuullisten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuperiaatteiden omaksumiseksi ja edistämiseksi kehitysrahoituksessa 2).

Politiikan mukaisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuperiaatteet otetaan huomioon kaikessa Finnfundin toiminnassa, ja niitä sovelletaan kaikkiin investointihankkeisiin, kohdemaihin ja sektoreihin. Periaatteet koskevat kaikkia hankevaiheita alkaen hankkeen arvioinnista aina päätöksentekoon, hankkeen toteuttamiseen, seurantaan sekä loppuarviointiin saakka.

Finnfundin tavoitteena on:

 • Edistää kestävää kehitystä
 • Edistää hyviä ympäristö- ja yhteiskuntavastuukäytäntöjä sekä pyrkiä parantamaan kehitysmaiden yksityisen sektorin suorituskykyä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioissa
 • Lisätä Finnfundin asiakkaiden tietoisuutta ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden hyvästä hallinnasta ja tarjota tukea parannusten aikaansaamiseen
 • Lisätä investointejaan hankkeisiin, jotka johtavat ympäristö- ja yhteiskuntahyötyihin.

Politiikan taustalla ovat myös tarve edistää, seurata ja arvioida rahoitettavien hankkeiden kehitysvaikutuksia, edistää hyvää hallintotapaa sekä taistella korruptiota ja rahanpesua vastaan. Nämä tavoitteet on otettu huomioon Finnfundin prosesseissa.

Politiikka kattaa hankkeiden suorat sekä epäsuorat ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset, hyödyt, mahdollisuudet ja riskit. Finnfund kiinnittää huomiota erityisesti resurssitehokkuuteen ja saastumisen ehkäisemiseen, luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, työntekijöiden oikeuksiin ja työskentelyolosuhteisiin, ympäröivän yhteisön terveyteen ja turvallisuuteen, maanomistukseen ja maanhankintaan, väestönsiirtoihin, alkuperäiskansojen oikeuksiin sekä kulttuuriperintöön. Tietyt läpileikkaavat teemat, kuten ilmastonmuutos, sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisoikeudet ja vesi, otetaan huomioon kaikessa Finnfundin toiminnassa.

Finnfund kiinnittää erityistä huomiota ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden hyvään hallintaan, riittäviin perustilaselvityksiin ja vaikutusarvioihin, sekä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kuulemiseen.

Hankkeet arvioidaan kokonaisuutena ja koko elinkaarensa ajalta sisältäen suunnittelun, rakentamisen, toimintavaiheen, laajennukset sekä toiminnan lopettamisen. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeiden vaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä samoin kuin mahdolliset kumulatiiviset vaikutukset. Finnfund pyrkii parhaan kykynsä mukaan varmistamaan, että sen asiakkaat ja sen rahoittamat hankkeet noudattavat kohdemaan lainsäädäntöä ja pyrkivät aktiivisesti soveltuvien kansainvälisten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjeistusten ja standardien noudattamiseen. Finnfund ei rahoita hankkeita tai asiakkaita, joiden ei oleteta pystyvän täyttämään Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikan vaatimuksia kohtuullisen ajan kuluessa. Finnfund ei myöskään rahoita kieltolistallaan mainittuja toimialoja.

Finnfund edellyttää, että sen asiakkaat ja rahoittamat hankkeet:

 • Arvioivat ja hallitsevat hankkeisiinsa ja toimintoihinsa liittyviä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuriskejä sekä -vaikutuksia
 • Noudattavat paikallista ympäristö-, työ- ja sosiaalilainsäädäntöä
 • Noudattavat (tai työskentelevät aktiivisesti noudattaakseen) soveltuvia kansainvälisiä ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardeja ja -ohjeita. Soveltuvia standardeja ovat mm. IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit (”Performance Standards”), Maailmanpankkiryhmän ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistukset, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistukset työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä muut soveltuvat toimialakohtaiset standardit. Hankkeelle asetetut vaatimukset määräytyvät tapauskohtaisesti hankkeen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä riskien mukaan
 • Pyrkivät jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioidensa hallintaa ja suorituskykyä toimenpidesuunnitelmien, hallintajärjestelmien ja riittävien resurssien avulla
 • Pyrkivät välttämään, ehkäisemään ja lieventämään haitallisia ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia sekä riskejä ja edistämään hankkeen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuhyötyjä ja -mahdollisuuksia
 • Ovat avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa aina, kun mahdollista
 • Toimittavat Finnfundin päätöksentekoon ja hankeseurantaan tarvittavat riittävät tiedot
 • Rahoitussektorin asiakkaiden edellytetään kehittävän tarvittavat hallintajärjestelmät ja käyttävän riittävän määrän resursseja sijoitussalkkunsa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuriskien arvioimiseen ja hallitsemiseen.

Finnfund on kehittänyt ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioidensa hallintaan tarvittavat menettelytavat, jotka on integroitu osaksi Finnfundin rahoitusprosessia. Finnfund keskittyy kullekin hankkeelle olennaisimpiin ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin, hyötyihin, riskeihin ja mahdollisuuksiin. Kunkin hankkeen ennakkoarvioinnin taso ja yksityiskohtaisuus sekä hankkeelle asetettavat vaatimukset määräytyvät hankkeen luonteen ja kokoluokan mukaan, ja ovat linjassa hankkeen ympäristö- ja yhteiskuntariskien kanssa.

Arvioituaan potentiaalisen hankkeen/asiakkaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden hallintaa sekä suorituskykyä Finnfund määrittelee rahoitussopimuksiin sisällytettävät ympäristö- ja yhteiskuntavastuuehdot ja valvoo näiden noudattamista.

Finnfund huolehtii siitä, että sen sisäiset resurssit, toimintatavat, työkalut ja koulutus ovat riittäviä politiikan toteuttamiseen. Finnfund huolehtii politiikan ja toimintatapojen ajantasaisuudesta ja pyrkii niiden jatkuvaan päivittämiseen ja parantamiseen.

Finnfund pyrkii avoimeen viestintään julkistamalla mahdollisuuksien mukaan ja lainsäädännön vaatimalla tavalla tietoa hankkeidensa ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksista ottaen kuitenkin huomioon pankkisalaisuusvelvoitteen.

1.1.2014

1) Näihin kuuluvat Maailmanpankkiryhmän Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikat; IFC ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit (”Performance Standards”); Maailmanpankkiryhmän ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistukset (”EHS Guidelines”); YK:n Global Compactin ja UNEP-FI:n periaatteet; YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet; Päiväntasaajan Periaatteet (Equator Principles) sekä Euroopan kehitysrahoituslaitosten (”EDFI”) kesken sovitut, harmonisoidut ympäristö- ja yhteiskuntavaatimukset.

2) Kaikki EDFIt, mukaan lukien Finnfund, allekirjoittivat ”Kohti kestävää kehitystä – EDFIen vastuullisen rahoituksen periaatteet” -julkilausuman toukokuussa 2009.