Gå till innehållet

Menu
 
 

KONTAKTA OSSFinnfund

Finnfund är ett finskt utvecklingsfinansieringsbolag som erbjuder långsiktig riskfinansiering för privata företags lönsamma och hållbara projekt i utvecklingsländer. Vi bidrar till hållbar utveckling och skapar jobb och välstånd genom att finansiera privata företag.


Verksamhetsområde

Verksamhetsområde
Finansieringsobjekt

Finnfund finansierar företagsverksamhet inom industri och tjänstesektorn samt infrastruktur. Finnfund kan även finansiera företag inom finansbranschen och investeringsfonder. Finansieringen är avsedd för investeringar i etablering eller expansion av företag. Utöver kommersiell lönsamhet är de gynnsamma utvecklings- och miljöeffekterna av projektet viktiga.

Finnfund investerar främst i projekt hos finska företag och deras samarbetspartner. Finnfund kan också finansiera projekt som använder sig av finsk teknologi eller finskt kunnande eller som förbättrar miljön på ett betydande sätt.Produkter och tjänster

Vi erbjuder riskfinansiering i form av eget kapital, långfristiga investeringslån och kunskaper inom investeringar i utvecklingsländer med 35 års erfarenhet.

I anslutning till Finnfund finns även företagspartnerskapsprogrammet Finnpartnership, dit finska företag kan vända sig för att ansöka om stöd till planering och utveckling av projekt samt utbildning.  Finnpartnership kan även hjälpa till att hitta samarbetspartner i utvecklingsländer.ÄGARE OCH STYRELSE

Finnfund ägs av finska staten 93,4 %, Finnvera 6,5 % och Finlands Näringsliv EK, 0,1 %.

Ytterligare information om Finnfunds verksamhet, styrning och ekonomi finns i årsberättelsen.

Verksamheten regleras av Finnfund lagen. 


Finansieringsinstrument

Finnfund erbjuder följande finansieringsinstrument: placeringar i aktiekapital, investeringslån, mezzaninelån och garantier. Man riktar sig till företag som är verksamma inom den privata sektorn eller som är privatiseringsprojekt.

Finnfunds finansiering är inte bunden till upphandling från Finland.

De projekt som finansieras ska vara lönsamma och det totala finansieringsbehovet uppgå till minst 1 miljoner euro.

För att utvärdera projektet behöver vi en projektplan upprättad av kunden.

Placeringar i aktiekapital

Finnfund deltar i finansiering i form av eget kapital som minoritetsinvesterare. Finnfunds andel bestäms från fall till fall och aktiekapitalinvesteringen utgör högst 30 procent av kapitalet hos det företag som ska finansieras. När verksamheten blir etablerad ger Finnfund upp sitt delägarskap. Villkoren för att ge upp investeringen kommer man överens om gemensamt tillsammans med de övriga aktieägarna redan i förhandlingsskedet.

Investeringslån

Finnfund beviljar medellångfristiga och långfristiga investeringslån för investeringar i etablering eller expansion av företag. Räntan på investeringslånet påverkas av riskerna förknippade med projektet och mållandet samt lånets säkerhet, amorteringsfria år och återbetalningstid. Lånetiden fastställs i enlighet med projektets återbetalningsförmåga. Det finns en möjlighet att få amorteringsfria år på lånet. Lånen beviljas vanligtvis i dollar eller euro. Räntorna som betalas till Finnfund är i många länder befriade från källskatt, vilket är en stor fördel för kunden.

Mezzaninelån

Finansieringen från Finnfund kan även ges via instrument som räknas som mezzanininstrument som exempelvis kapitallån, preferensaktier och konvertibla skuldebrev.

Garantier

Garantier kan beviljas i undantagsfall vid exempelvis anskaffning av finansiering i lokal valuta från ett lokalt finansieringsinstitut.

Samfinansiering

Finnfund finansierar ofta projekt tillsammans med sina samarbetspartner, till exempel Världsbankens IFC, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), Europeiska investeringsbanken EIB samt andra utvecklingsbanker och kommersiella finansiella institut.

De viktigaste samfinansieringspartnerna är utvecklingsfinansieringsbolag motsvarande Finnfund i andra europeiska länder. Finnfund är medlem i europeiska finansiella institut för utveckling EDFI, det vill säga  European Development Finance Institutions.

Kontaktuppgifter och kontaktformulärteam finland

Team Finland erbjuder tjänster som hjälper företag när de ska ge sig ut på internationella marknader, lockar investeringar till Finland och koordinerar kommunikationen som rör Finlandsbilden. Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster som gäller företags internationalisering. Företag kan få hjälp med allt från goda råd till finansiering och att knyta samhällskontakter.