Mene sisältöön

Menu
 
 

Ota yhteyttä!

Omistajaohjaus

Finnfundin tehtävänä on toimia yhtenä Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kanavana. Finnfundin omistajaohjauksesta vastaa ulkoasiainministeriö.

Omistajaohjauksen tärkeä työkalu on vuosittain laadittava muistio, jossa määritellään Finnfundin kehityspoliittinen erityistehtävä sekä asetetaan toiminnalle kehityspoliittiset sekä yhtiön toiminnan kehittämiseen ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät tavoitteet.

Ulkoministeriö laatii muistion ja määrittelee tavoitteet, jonka jälkeen Finnfundin johtokunta keskustelee sen toteuttamisesta. Muistiota käsittelee myös Finnfundin toimintaa valvova hallintoneuvosto.

Muistion lähtökohtana on valtioneuvoston kehityspoliittinen selonteko, joka valmistui helmikuussa 2016. Sen pohjalta Finnfundin toiminnalle on asetettu neljä reunaehtoa. Toiminnan tulee

  1. kohdistua matalan ja alemman keskitulon maihin sekä hauraisiin tai muuten poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa oleviin maihin, joissa riskiä sietävää pitkäaikaista pääomaa on niukasti saatavilla ja rahoituksen lisäarvo on siten suurin,
  2. kohdistua tietyille sektoreille (mm. uusiutuva energia, kestävä metsätalous, ruokaturva, valmistava teollisuus, innovatiiviset kasvusektorit) niiden taloudellisten ja yhteiskunnallisia kerrannaisvaikutusten takia,
  3. olla vastuullista ja huomioida ympäristö- ja yhteiskuntavastuu- sekä ihmisoikeusnäkökulmat tarpeellisessa määrin,
  4. olla taloudellisesti kannattavaa.

Tavoitteiden toteutumiselle määritellään indikaattorit, joiden toteutumista arvioidaan aina seuraavan vuoden alussa.

Vuosittaisen muistion lisäksi toimintaa ohjaa laki, joka määrittelee lähtökohdat Finnfundin kehityspoliittiselle erityistehtävälle.


Ulkoasiainministeriö

Finnfundin toimintaa ohjaava omistajaohjausmuistio vuodelle 2017